دوره 15، شماره 6، 1397 (شماره پیاپی 64):288-293

تأثیر کتاب‌درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری)

فاطمه زندیان, فاطمه ولی‌پور, محمد حسن‌زاده

DOI: 10.22122/him.v15i6.3592

چکیده


مقدمه: کتاب‌درمانی می‌تواند برای طیفی از مشکلات سلامت روانی استفاده شود. زندانیان از جمله گروه‌های نیازمند توجه از نظر سلامت روانی می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌ درمانی بر سلامت روانی زنان زندانی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع شبه تجربی بود. جامعه تحقیق را کلیه زندانیان ندامتگاه زنان شهر ری و نمونه‌ها را 30 نفر از آنان تشکیل داد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله شامل 10 جلسه کتاب‌‌درمانی در طول یک ماه بود که برای گروه آزمون اجرا گردید. سلامت روانی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 28 سؤالی سلامت عمومی 28-GHQ (28-General Health Questionnaire) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون Independent t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از انجام مداخله، تفاوت معنی‌داری در نمره کلی سلامت روانی بین دو گروه آزمون و شاهد به نفع گروه آزمون وجود داشت (023/0 = P). همچنین، نمرات گروه آزمون در خرده مقیاس‌های علایم جسمانی و اضطراب به طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه شاهد بود.

نتیجه‌گیری: کتاب‌‌درمانی توانست سلامت روانی زنان زندانی را بهبود بخشد. نتایج به دست آمده می‌تواند برای استفاده کتابداران بالینی و گروه‌های مداخله‌کننده در حوزه سلامت روان مفید باشد.


واژگان کلیدی


سلامت روانی؛ کتاب‌درمانی؛ زندانیان

تمام متن:

PDF

مراجع


Gamarani A, Sarlak N, Shariati M, Rasourian M. The role of music in increasing the mental health of children with intellectual disabilities. Journal of Exceptional Education 2010; (102): 48-54. [In Persian].

Yasrebi N. Penalties and care for women master of architecture [Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 1996. [In Persian].

Rezvani S, Ramezanzadeh O, Ghasemipour S. Hygienic and mental rights and medical education of prisoners with relying on medical law of addicted prisoners. Iranian Journal of Medical Law 2011; 4(15): 107-28. [In Persian].

State Prisons and Security and Corrective Measures Organization. Regulations of the Prisons Organization. [Online]. [cited 2005]; Available from: URL: http://prisons.ir

Jokar M, Baghban I, Ahmadi A. Comparison of the effect of face to face counseling and cognitive bibliotherapy in reducing depressive symptoms. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2006; 12(3): 270-6. [In Persian].

Jack SL, Ronan KR. Bibliotherapy: Practice and research. Sch Psychol Int 2008; 29(2): 161-82.

Gholi Zadeh S, Khankeh HR, Mohammadi F. The effect of book therapy on elderly self-management capabilities. Salmand Iran J Ageing 2012; 6(4): 51-7. [In Persian].

Riahi Nia N. Application of counseling therapy and bibliotherapy to academic librarians' job burnout. Journal of Career and Organization Consulting 2011; 3(7): 97-112. [In Persian].

Parirokh M, Naseri Z. The impact of bibliotherapy on aggression reduction in pre-school children. Iranian Childrens Literature Studies 2011; 2(1): 33-60. [In Persian].

Hubin A, De Sutter P, Reynaert C. Bibliotherapy: An effective therapeutic tool for female sexual dysfunction? Sexologies 2011; 20(2): 88-93.

Jeffcoat T, Hayes SC. A randomized trial of ACT bibliotherapy on the mental health of K-12 teachers and staff. Behav Res Ther 2012; 50(9): 571-9.

Fathi Ashtiani A, Dastani M. Psychological tests, personality assessment and mental health. Tehran, Iran: Be'sat Publications; 2009. [In Persian].

Malouff JM, Noble W, Schutte NS, Bhullar N. The effectiveness of bibliotherapy in alleviating tinnitus-related distress. J Psychosom Res 2010; 68(3): 245-51.

Banki Y, Amiri S, Asadi S. The study of the efficacy of bibliotherapy in detachment anxiety and depression of children of divorced parents. Clinical Psychology & Personality 2009; 1(37): 1-8. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.