دوره 15، شماره 4، 1397 (شماره پیاپی 62):182-187

بررسي سواد سلامت دانش‌آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعيت‌شناختي

اسداله خديوی

DOI: 10.22122/him.v15i4.3617

چکیده


مقدمه: سواد سلامت يک مسأله جهانی می‌باشد و به دلیل نقش آن در نحوه تصمیم‌گیری اشخاص در زمینه‌های مرتبط با سلامت، به ‌عنوان يکی از ابزارهای اساسی ارتقای سطح سلامت جامعه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعيين سطح سواد سلامت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بر اساس ویژگی‌های جمعيت‌شناختي انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصیفی- پيمايشي و جامعه آماری آن شامل دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز (۲۵۱۱۲ نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول Morgan، ۳۸۷ نفر تعیین گردید که نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه استاندارد سواد سلامت منتظري و همکاران متشکل از 5 بعد و ۳۳ گویه جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از آزمون MANOVA مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بين ميزان نمرات سواد سلامت دانش‌آموزان سه گروه سني و ابعاد آن شامل دسترسى، خواندن، فهم، ارزيابى و تصمیم‌گیری وجود داشت. همچنین، تفاوت معنی‌داري بين ميزان نمرات خواندن، فهم، ارزیابی و تصمیم‌گیری دانش‌آموزان نواحی پنج‌گانه مشاهده گرديد، اما تفاوت بين میزان نمرات دسترسی دانش‌آموزان نواحی مختلف معنی‌دار نبود.

نتيجه‌گيري: نتایج به دست آمده می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های آموزش ‌و پرورش جهت بهبود سواد سلامت دانش‌آموزان استفاده گردد. ضمن این که دانش‌آموزانی که از این طریق امکان پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت، از جمله بهره‌برداران اصلی نتایج مطالعه حاضر می‌باشند.


واژگان کلیدی


سواد سلامت؛ دانش‌آموزان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Peyman N, Samiee-Roudi K. Investigating the status of health literacy among health providers of rural area. Journal of Health Literacy 2016; 1(1): 46-52. [In Persian].

Rakhshani F, Shams M, Pariani A. Health education and promotion: History of tasks of indicators. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2010. [In Persian].

Rafiezadeh Gharrehtapeh SH, Tabarsy B, Hassanjani S, Razavi M, Amjady M, Hojjati H. Relationship between the health literacy with self-efficacy of the diabetic patient's type 2 referred to Gorgan city clinic in 2014. Journal of Diabetes Nursing 2015; 3(2): 30-42. [In Persian].

Tehran I, Soleimanian A, Sarbandi F, Ardestani M, Javadi M, Nasiri A. The executive order of the national self-care program. Tehran, Iran: Mojasameh Publications; 2015. p. 29. [In Persian].

Tehrani Banihashemi SA, Amirkhani MA, Haghdoost AA, Alavian SM, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health literacy and the influencing factors: A study in five provinces of Iran. Strides Dev Med Educ 2007; 4(1): 1-8. [In Persian].

Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar Medicine 2012; 19(67): 1-12. [In Persian].

Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health literacy for Iranian adults (HELIA): Development and psychometric properties. Payesh Health Monit 2014; 13(5): 589-99. [In Persian].

Nasiripour AA, Alimohammadzadeh KH, Raeissi P, Jafari M. The relationship between organizational safety culture and organizational commitment: A case study of Islamic Azad University, Science and Research. Journal of Healthcare Management (Journal of Health System) 2011; 3(1-2): 49-57. [In Persian].

Zarea Gavgani V, Abdollahzadeh P. A review on the role of digital libraries in promoting health literacy. Depiction of Health 2014; 5(2): 32-6. [In Persian].

Peyman N, Abdollahi M. The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women. Journal of Health Literacy 2016; 1(1): 5-12. [In Persian].

Begoray DL, Wharf-Higgins J, Macdonald M. High school health curriculum and health literacy: Canadian student voices. Glob Health Promot 2009; 16(4): 35-42.

Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health literacy: The solid facts. Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe; 2013.

Mazor KM, Roblin DW, Williams AE, Greene SM, Gaglio B, Field TS, et al. Health literacy and cancer prevention: Two new instruments to assess comprehension. Patient Educ Couns 2012; 88(1): 54-60.

Najafi F, Mozafari S, Mirzaee S. Assessment of 3rd grade junior school girl students' knowledge and attitude toward puberty age sanitation. J Guilan Univ Med Sci 2012; 21(81): 22-8. [In Persian].

Ziapoor A, Kianipoor N. Predicting health literacy of students in Kermanshah University of Medical Sciences in 2016: The role of demographic variables. Journal of Health Literacy 2016; 1(3): 182-90. [In Persian].

Javadzade SH, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli E, Rajati F. Health literacy among adults in Isfahan, Iran. J Health Syst Res 2013; 9(5): 540-9. [In Persian].

Lee SY, Tsai TI, Tsai YW, Kuo KN. Health literacy, health status, and healthcare utilization of Taiwanese adults: Results from a national survey. BMC Public Health 2010; 10: 614.

Sun X, Shi Y, Zeng Q, Wang Y, Du W, Wei N, et al. Determinants of health literacy and health behavior regarding infectious respiratory diseases: A pathway model. BMC Public Health 2013; 13: 261.

Karimi S, Keyvanara M, Hosseini M, Jafarian M, Khorasani E. Health literacy, health status, health services utilization and their relationships in adults in Isfahan. Health Inf Manage 2014; 10(6): 862-75. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.