دوره 15، شماره 6، 1397 (شماره پیاپی 64):253-259

مشکلات بخش مدیریت اطلاعات سلامت و علل آن در ایران

محمد دهقانی, یوسف نوشیراوانی, کبری شکری‌زاده بزنجانی, آزاده عسگریان

DOI: 10.22122/him.v15i6.3714

چکیده


مقدمه: با توجه به اهمیت اطلاعات در سازمان‌های مراقبت بهداشتی و درمانی، مشکلات بخش مدیریت اطلاعات سلامت می‌تواند نقش مهمی در اداره این سازمان‌ها داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مشکلات بخش مدیریت اطلاعات سلامت و علل آن در ایران بود.

روش بررسی: این مطالعه کاربردی به روش کیفی و Delphi در سال 1396 انجام گردید. ابتدا مشکلات بخش مدیریت اطلاعات سلامت و علل آن با استفاده از روش تحلیل مقایسه مداوم استخراج گردید. سپس اعتبار یافته‌های به دست آمده با استفاده از تکنیک Delphi و در دو راند مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از دیدگاه افراد شرکت‌کننده در تحقیق، مشکلات مربوط به نابرابری سازمانی، ساختمان و محیط کار و قوانین و فرایندها به ترتیب با 89، 86 و 85 درصد، مهم‌ترین چالش‌های بخش مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌ها بود. اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن این مشکلات نیز عدم وجود نظام صنفی (95 درصد) و امور مالی (92 درصد) بود.

نتیجه‌گیری: بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌ها با چالش‌های مختلفی مواجه است که علت اصلی آن مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان، فقدان قوانین و نگرش مدیران بیمارستان به این بخش می‌باشد.


واژگان کلیدی


مدیریت اطلاعات سلامت؛ فن‌آوری اطلاعات سلامت؛ بخش اطلاعات سلامت؛ بیمارستان‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Abdekhoda M, Ahmadi M, Dehnad A, Hosseini AF. Information technology acceptance in health information management. Methods Inf Med 2014; 53(1): 14-20.

Khemani S, Patel P, Singh A, Kalan A, Cumberworth V. Clinical dashboards in otolaryngology. Clin Otolaryngol 2010; 35(3): 251-3.

Goedert J. Health information management: What a ride it has been. Health Data Manag 2013; 21(10): 22-7.

Watson PJ. Health information management in Australia: A brief history of the profession and the association. Health Inf Manag 2008; 37(2): 40-6.

Viola A. Solutions to the HIM work force shortage. As federal legislation stalls, a community seeks local solutions. J AHIMA 2008; 79(9): 18, 20.

Bennett V. Health information management workforce - when opportunities abound. Health Inf Manag 2010; 39(3): 4-6.

Haux R, Knaup P, Leiner F. On educating about medical data management - the other side of the electronic health record. Methods Inf Med 2007; 46(1): 74-9.

Abdelhak M, Grostick S, Hanken MA. Health information - e-book: Management of a strategic resource. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2014.

Jacob JA. HIM's evolving workforce. Preparing for the electronic age's HIM profession shake-up. J AHIMA 2013; 84(8): 18-22.

Edens T, Fiorito M. Health information management (HIM) white paper 2016 [Online]. [cited 2016 Jul]; Available from: URL: http://marionfinancial.com/news_articles/white-papers/Health_Information_Management_Abridged_White_Paper.pdf

Welch SJ, Allen TL. Data-driven quality improvement in the Emergency Department at a level one trauma and tertiary care hospital. J Emerg Med 2006; 30(3): 269-76.

Al Kiyumi R, Walker S, Tariq A, Fitz Gerald G. Health information management professionals [Present circumstances and future expectations]. Proceedings of the 18th Congress of the International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA); 2016 Oct 12-14; Tokyo, Japan.

Rampatige R, Mikkelsen L, Gamage S, Peiris S. Promoting the periodic assessment of the quality of medical records and cause-of-death data: Lessons learned from a medical records study in Sri Lanka (Working Paper Series, Number 14). Brisbane, QLD, Australia: School of Population Health, University of Queensland; 2009.

Dunn R. Benchmarking imaging. Making every image count in scanning programs. J AHIMA 2007; 78(6): 42-6.

Adeleke IT, Lawal AH, Adio RA, Adebisi AA. Information technology skills and training needs of health information management professionals in Nigeria: A nationwide study. HIM J 2015; 44(1): 30-8.

Rhodes H, Dougherty M. Practice brief. Document imaging as a bridge to the EHR. J AHIMA 2003; 74(6): 56A-G.

Grzybowski D. Storage solution: A plan for paper in the transition to electronic document management. J AHIMA 2008 79(5): 44-7.

Nagira M, Tsumoto S. An Approach to electronization of hand-written patient records - scanned hand-written chart. Studies in Health Technology and Informatics 2001; 84: 788.

Tsiknakis M, Kouroubali A. Organizational factors affecting successful adoption of innovative eHealth services: a case study employing the FITT framework. Int J Med Inform 2009; 78(1): 39-52.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.