دوره 16، شماره 1، 1398 (شماره پیاپی 65):3-9

آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌‌های ایران نسبت به امنیت اطلاعات سلامت

محمد دهقانی, زری رحمت‌پسند فتیده, زهرا آراسته, کبری شکری‌زاده بزنجانی

DOI: 10.22122/him.v16i1.3727

چکیده


مقدمه: امروزه ماهیت داده‌‌ها و اطلاعات در سازمان‌‌های مراقبت بهداشتی- درمانی، باعث پررنگ‌تر شدن بحث امنیت اطلاعات سلامت شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌ها در حوزه امنیت اطلاعات سلامت بود.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1397 بر روی 367 نفر از کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان‌های ایران انجام شد. پس از تأیید روایی و پایایی، پرسش‌نامه الکترونیک برای شرکت‌کنندگان ارسال گردید. آزمون فرضیه‌‌ها با استفاده از آزمون‌‌های Pearson ،Independent t و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین امتیازات آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت‌کنندگان در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات به ترتیب 25/0 ± 67/0، 35/0 ± 53/3 و 41/0 ± 47/1 بود. همچنین، رابطه مستقیم و معنی‌داری بین نمره کسب شده در هر یک از این سه بعد، با سن، سابقه کار، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی وجود داشت (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان، می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی و ضمن خدمت، وضعیت امنیت اطلاعات سلامت در بیمارستان‌ها را ارتقا داد.


واژگان کلیدی


مدیریت اطلاعات سلامت؛ امنیت اطلاعات؛ محرمانگی

تمام متن:

PDF

مراجع


Kheiri S. Identification, Analysis, and ranking of the key parameters affecting the implementation of the information security management system (ISMS) in the public (State) organizations. Maritime Transport Industry 2016; 2(3): 36-46. [In Persian].

Cushman R, Froomkin AM, Cava A, Abril P, Goodman KW. Ethical, legal and social issues for personal health records and applications. J Biomed Inform 2010; 43(5 Suppl): S51-S55.

Khara R, Saremian M. Comprehensive overview of the health information security risks in mobile devices. Journal of Health and Biomedical Informatics 2015; 2(1): 48-56. [In Persian].

Health and the Information Highway Division, Health Canada. Pan-Canadian Health Information Privacy and Confidentiality Framework. Ottawa, Canada: Health Canada; 2005.

Ajami S, Afkhami S. Confidentiality of information in the electronic exchange of patient data. Health Inf Manage 2016; 13(1): 1-2. [In Persian].

Arab M, Pourreza A, Eshraghian M, Khabiri R. A survey on current status of patient information privacy in Tehran's hospitals, Iran. Health Inf Manage 2011; 8(1): 37-44. [In Persian].

Nasiri E, Kelidari H, Bahrami S. A survey on revealing disease names or diagnoses and patients' views on confidentiality in hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences. Iran J Med Ethics Hist Med 2016; 9(3): 93-105. [In Persian].

Karami M, Safdari R, Soltani A. Patient's information rights: Strategies for information security in the electronic environment. Med Ethics 2013; 7(25): 83-96. [In Persian].

Sheikh Abumasoudi R, Amini N, Esmaeili N. Indicators of patient information confidentiality. Health Inf Manage 2015; 12(4): 393-404. [In Persian].

Davis NA, LaCour M. Introduction to health information technology. Philadelphia, PA: Saunders; 2002.

Sadoughi F, Khoshgam M, Behnam S. Acomparative investigation of the access levels and confidentiality of medical documents in Iran and selected countries. J Health Adm 2007; 10(28): 49-56. [In Persian].

Park WS, Seo SW, Son SS, Lee MJ, Kim SH, Choi EM, et al. Analysis of information security management systems at 5 domestic hospitals with more than 500 beds. Healthc Inform Res 2010; 16(2): 89-99.

Hosseinian V, Ayatollahi H, Haghani H, Mehraeen E. Requirements of information security in a telemedicine network: Review of IT managers' opinion. Paramedical Science and Rehabilitation 2015; 4(2): 31-40. [In Persian].

Meidani Z, Assari MA, Mosavi SG, Ataei-Andezag A. Evaluation of hospital information systems security. Health Inf Manage 2017; 14(5): 187-93. [In Persian].

Das S, Mukhopadhyay A. Security and privacy challenges in telemedicine. CSI Communications 2011; 35(8): 20-3.

Kruger HA, Steyn T, Drevin L, Medlin BD. How secure are passwords that will be used by future health care workers? In redefining an agenda for Information Security. Proceedings of the 7th Annual Conference Security; 2008 June 2-3; Las Vegas, NV, USA.

El Emam K, Moreau K, Jonker E. How strong are passwords used to protect personal health information in clinical trials? J Med Internet Res 2011; 13(1): e18.

Fernandez-Aleman JL, Sanchez-Henarejos A, Toval A, Sanchez-Garcia AB, Hernandez-Hernandez I, Fernandez-Luque L. Analysis of health professional security behaviors in a real clinical setting: An empirical study. Int J Med Inform 2015; 84(6): 454-67.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.