دوره 15، شماره 6، 1397 (شماره پیاپی 64):260-265

امکان‌سنجی مهندسی مجدد با رویکرد استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای ساری در سال 1396

آزیتا بالاغفاری, عافیه پنق, پریسا صادقی‌ طوسی, شقایق بای

DOI: 10.22122/him.v15i6.3730

چکیده


مقدمه: هدف از توسعه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، ارتقای سرویس مکانیزه اطلاعات بیمار می‌باشد که به منظور ارتقای اثربخشی و عملکرد مطلوب خدمات، طراحی می‌شود. در این راستا، استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت، نقش بسزایی را در اتخاذ تصمیمات و تعیین استراتژی توسط مدیران ایفا می‌نماید.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود و به صورت موردی در مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینای شهر ساری در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری مطالعه را 111 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی آن مرکز تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل 9 مؤلفه (78 عامل) بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر مهندسی مجدد از دیدگاه کاربران نشان داد که سطح وضعیت مؤلفه‌ها، 8/65 درصد متوسط، 8/19 درصد نامطلوب و 4/10 درصد مطلوب بود.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده برای مدیران در سطوح مختلف جهت بهبود عملکرد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در راستا‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعات مدیریت قابل استفاده است.


واژگان کلیدی


سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی؛ سیستم‌های اطلاعات مدیریت؛ امکان‌سنجی

تمام متن:

PDF

مراجع


Khalesi N, Ahmadi M, Ayat Elahi H. A study on the attitudes of users about application of Admission Discharge System-9 (ADS-9) software in Iran and Shahid Beheshti Universities Teaching hospitals, 2002. Hakim Res J 2003; 6(3): 47-53. [In Persian].

Taghavifard MT, Hanafizadeh P, Hamidi M, Zare Ravasan A. The role of BPR in the realization of ERP benefits. Iranian Journal of Management Sciences 2013; 7(26): 71-88. [In Persian].

Hua J, Ruan J. Study on the interactive relationship between BPR and ERP. Proceedings of 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing; 2008 Oct 12-17; Dalian, China. Piscataway, NJ: IEEE Operations Center; p. 1-5.

Sigari Tabrizi R, Marthandan, G, Esferjani Sheibani P, Chavosh A, Bagherzad Halimi A. A Study on the recursive relationship between BPR and ERP implementation. Adv Mater Res 2012; 433-440: 4947-51.

Somers TM, Nelson KG. A taxonomy of players and activities across the ERP project life cycle. Information and Management 2004; 41(3): 257-78.

Business process re-engineering (BPR) [Online]. [cited 2018 May 28]; Available from: URL:

http://file.qums.ac.ir/repository/vcm/modiriatebodje/Modiriat4.pdf

Davenport TH. Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard Business Review 1998; 76(4): 121-31.

Tavassoli J. Reengineering Inventory in Education [Online]. [cited 2018]; Available from: URL:

http://porseshname.com/?id=357

Zarei B, Farkish S. Review re-engineering experience in Iran. Proceedings of the 4th International Industrial Engineering Conference; 2005 Jun 14; Tehran: Iran.

Rouhollahi MR, Zarei B. Reengineering the national health research and innovation system of iran; a heuristic approach. Journal of Science and Technology Policy 2008; 1(1): 39-52. [In Persian].

Shomaran System. Examining the Barriers and Problems of Implementing Management Information Systems (MIS) in Iran [Online]. [cited 2019 Feb 4]; Avaiable from: URL: http://www.shomaran.com/blog1

Balaghafari A, Pangh A, Sedeghnejad H. Evaluating the software programs in hospital information system: A case study of Sari Bou-Ali Sina Hospital. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28(160):166-72. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.