دوره 15، شماره 6، 1397 (شماره پیاپی 64):266-273

اتلاف منابع بیمارستانی طرح تحول سلامت در زمینه اطلاعات و اسناد پزشکی و راهکارهای کاهش آن

مسعود فردوسی, مریم براتی, محمدرضا رضایتمند

DOI: 10.22122/him.v15i6.3751

چکیده


مقدمه: نقص سيستم‌های اطلاعات بیمارستانی، منجر به عدم وصول درامد بیش از 30 درصد خدمات ارایه شده می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط اتلاف اطلاعات و اسناد پزشکی در طرح تحول سلامت و ارایه راهکار انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی و تحلیل محتوا بود. به منظور شناسایی اتلاف منابع بیمارستانی و راهکارهای کاهش هزینه، پایگاه‌های PubMed، Irandoc، Scientific Information Database (SID)، Google Scholar و Magiran با استفاده از کلید واژه‌های «اتلاف، اطلاعات، اسناد، هزینه و کاهش هزینه، طرح تحول سلامت» مورد جستجو قرار گرفت و مقالات مرتبط استخراج گردید. برای تأیید و دسته‌بندی اتلاف‌ از تکنیک گروه اسمی و جهت تأیید راهکارها از بحث گروهی متمرکز استفاده شد.

یافته‌ها: مهم‌ترین نقاط اتلاف شناسایی شده در حوزه اطلاعات و اسناد پزشکی بیمارستان شامل «الزامات اداری تکراری و ناهماهنگ، پراکنده بودن اطلاعات بیماران و افزایش کسورات بیمه‌ها» و مهم‌ترین راهکارهای کاهش هزینه شامل «ترسیم مسیر درست حرکت داده از بیمارستان تا سطح وزارت، ایجاد نرم‌افزار استاندارد برای تأیید صلاحیت و اوضاع مطالبات، برنامه‌های الکترونیک بیمار محور و کاهش کسورات بیمه‌ای» بود.

نتیجه‌گیری: اطلاعات و اسناد پزشکی، مبنای تصمیمات مدیران بیمارستانی می‌باشد. از آن‌جا که امروزه اهمیت مدیریت مالی بسیار بیشتر از قبل شده است و با توجه به محدودیت منابع، به نظر می‌رسد که میدان مانور مدیران برای مدیریت مصرف، کاهش هزینه‌ها از طریق حذف یا کاهش اتلاف منابع است.


واژگان کلیدی


مدارک پزشکی؛ کنترل هزینه؛ طرح تحول سلامت

تمام متن:

PDF

مراجع


Trusko B. Improving healthcare quality and cost with six sigma. London, UK: Pearson Education; 2007.

World Health Organization. Health systems financing: The path to universal coverage [Online]. [cited 2010]; Available from: URL: https://www.who.int/whr/2010/en

Davari M. Economic challenges of the health system. Health Inf Manage 2011; 8(7): 915-7. [In Persian].

World Health Organization. The world health report 2000-Health systems: Improving performance. Geneva, Switzerland: WHO; 2000.

Alijanzadeh M, Mehrabanifar Z, Karbarou AA, Peyrovian F. Assessment of procurement, distribution, storage, control and use system of drug in Qazvin teaching hospitals in 2008. Journal of Perception 2009; (13): 12-8. [In Persian].

Hatam N. Cost-efficiency of teaching hospitals of Shiraz [MSc Thesis]. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 1995. [In Persian].

Rezapour A, Ebadifard-Azar F, Arablu J. Cost Analysis of the cost centers in a Bualisina teaching hospital in Qazvin University of Medical Sciences. Teb va Tazkieh 2012; 221(2): 31-9. [In Persian].

Behner P, Edmunds R, Powers E. Global lessons for controlling healthcare costs [Online]. [cited 2011]; Available from: URL: https://www.strategy-business.com/article/00085?gko=5278a. 2019.

Aasgari H. The estimation of cost function in Ilam hospitals (2003-2012). J Ilam Univ Med Sci 2014; 22(4): 190-8. [In Persian].

Pezeshki Z, Pezeshki S. Educating quaternary prevention (P4) in Iran for decreasing the harms and costs of unnecessary services in clinical medicine and public health. Payesh Health Monit 2013; 12(4): 329-34. [In Persian].

Aghlmand S, Pourreza A. Health sector reform. Social Welfare Quarterly 2005; 4(14): 15-40. [In Persian].

Mohammadi E, Raissi AR, Barooni M, Ferdoosi M. Survey of social health insurance structure in selected countries; providing framework for basic health insurance in Iran [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2014. [In Persian].

Delgoshaei B, Ghasemi M. Designing a Model of Managed Care in Health Care System of Iran. Future Studies Managemant 2009; 20(3): 125-34. [In Persian].

Ministry of Health and Medical Education. The law of the 5th development plan of the Islamic Republic of Iran in 2011-15 [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/barname5/1048-1394-1390 [In Persian].

Heydarian N, Vahdat S. The impact of implantation of health care reform plan in patients pay out of pocket in selected public hospitals in Isfahan. J Med Counc I R Iran 2015; 33(3): 187-94. [In Persian].

Taherinazhad Kani N, Tabibi SJ, Hajinabi K. The relationship between requirements of his and implementation of health sector evolution at hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Healthcare Management 2017; 8(1): 69-80. [In Persian].

Haghgoshaei E, Narimani MR, Modir Shahla AK, Takbiri A, Abolghasem Gorji H. Day clinic: A model for reducing the length of stay in hospitals. J Health Adm 2012; 14(46): 21-30. [In Persian].

Berman P, Bossert T. A decade of health sector reform in developing countries: What have we learned? Proceedings of the Data Distribution Management (DDM); 2015 Mar. 15; Washington, DC. 2000.

Mastaneh Z, Mouseli L. Information position in new reform of American health care system. Health Inf Manage 2011; 8(1): 97-101. [In Persian].

Zarei J, Saghaiannejad S, Ajami S, Saidbakhsh S. Electronic storage as a step towards reducing costs: An investigation into the use of document imaging in medical records department'. Journal of Health Accounting 2012; 1(2-3): 30-44. [In Persian].

Ministry of Health and Medical Education. Instructions of Health transormation plan [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/HSE_Chapter_930207_1400.pdf [In Persian].

National Staff for the Implementation of the Transformtion Plan. Instructions for reviewing the medical records of the Health System transformation plan [Online]. [cited 2014]; Available from: URL: https://vc-trethment.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2014/11/48006_orig.pdf [In Persian].

Mehrnews. Reducing 4,000 Billions of Health Transformation Plan [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.mehrnews.com/news/2849796 [In Persian].

Islamic Consultative Assembly News Agency (ICANA). Budgets that remain on paper [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://www.icana.ir/Fa/News/362570 [In Persian].

Moradi Lakeh M, Vosoogh Moghaddam A. Health sector evolution plan in Iran; Eequity and sustainability concerns. International Journal Health Policy Management 2015; 4(10): 637-40.

Amirkabiri A, Almasi H, Mahmoudi H. Operational budgeting; a tool for clarifying the relationship between the "resources" consumed and the "results" obtained in the organization. Work and Community 2014; (174): 12-23. [In Persian].

Cauchi R, King M, Yondorf B. Health cost containment and efficiencies: NCSL briefs for state legislators state legislatures. Washington, DC: National Conference of State Legislatures; 2010.

Vakilimofrad H. Hospital information system and its role in medical and health services development: A review. Pajouhan Scientific Journal 2012; 11(1): 12-8. [In Persian].

Fakhrzad M, Fakhrzad N, Dehghani M. The role of electronic health records in presenting health information. A review study. J Health Adm 2012; 4(2). [In Persian].

Ghanbari A, Moaddab F, Heydarzade A, Jafaraghaee F, Barari F. Health system evolution plan; a new approach to health care delivery: The challenge ahead. Hakim Res J 2017; 20(1): 1-8. [In Persian].

Farzandi Pour M, Meidani Z, Gilasi H R, Dehghan Banadaki R. Ranking of hospital information systems based on requirements of Iran in 2013. Journal of Modern Medical Information Sciences 2015; 1(1): 1-9. [In Persian].

Nazari H, Rashidi A, Molavi M. Surveying the path of information and the errors within the i hospitals information system (HIS) in Imam Khomeini medical education center. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(6): 455-62. [In Persian].

Savari E, Ajami S. Electronic prescription and medication errors. Health Inf Manage 2015; 12(2): 263-72. [In Persian].

Mirgorbani Ganji SM. Cost management and identifying cost-cutting factors. Intelligent Industry 2012; 15(138): 25-9. [In Persian].

Meidani Z, Moosavi G, Hamidian Y, Farzandipour M, Aliasgharzadeh A, Nazemi Bidgoli Z. Assessing the appropriate utilization of CT scan in triage units. Hospital 2017; 16(2): 27-35. [In Persian].

Jones RS. Health-care reform in japan: Controlling costs, improving quality and ensuring equity. Paris, France: Organisation for Economic Co-operation and Development Publishing; 2009.

Reformer-in-chief? J AHIMA 2009; 80(1): 22-5.

Marmor T, Oberlander J, White J. The Obama administration's options for health care cost control: hope versus reality. Ann Intern Med 2009; 150(7): 485-9.

Silow-Carroll S, Edwards JN, Rodin D. Using electronic health records to improve quality and efficiency: The experiences of leading hospitals. Issue Brief (Commonw Fund) 2012; 17: 1-40.

Rezae P, Ahmadi M, Sadughi F. Comparative study on EHR content, structure, and terminology standards in selected organizations and design a model for Iran. J Health Adm 2007; 10(29): 55-64. [In Persian].

Shahbahrami A, Moayed Rezaie S, Hafezi M. Effective factors in acceptance of electronic health record from employees point of view. J Guilan Univ Med Sci 2016; 24(96): 50-60. [In Persian].

Mirani N, Ayatollahi H, Haghani H. A survey on barriers to the development and adoption of electronic health records in Iran. J Health Adm 2013; 15(50): 65-75. [In Persian].

Jha AK, DesRoches CM, Campbell EG, Donelan K, Rao SR, Ferris TG, et al. Use of electronic health records in U.S. hospitals. N Engl J Med 2009; 360(16): 1628-38.

Tabrizi J, Alidoost S, Mardi A, Farshi-khorsand M, Rahmat M. Assessing the causes of dedicated revenues' fractions in health care centers and strategies to reduce them (A Qualitative Study). Hospital 2016; 15(3): 53-62. [In Persian].

Norooz Sarvestani E, Pour Mohammadi K, Kavoosi Z, Yousefi AR. The amount and causes insurance deductions of Shohada-e Sarvestan hospital and ways to reduce it by using the techniques of problem solving, 2012. J Manage Med Inform Sci 2015; 2(2): 122-32. [In Persian].

Tavakoli J, Azadeh G. An overview of hospital cost reduction strategies from the perspective of medical equipment. Qom, Iran: Tebyan Cultural Institute; 2008. [In Persian].

Jaafaripooyan E, Pourreza A, Kheirollahi F. Communication challenges between insurance companies and hospitals: an exploratory study in Tehran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2017; 15(3): 225-38. [In Persian].

Karimi S, Vesal S, Saeedfar S, Rezayatmand M. The study deductions of insurance bills and presenting suggestions approaches in Seyed Alshohada hospital. Health Inf Manage 2011; 7(Special Issue): 594-600. [In Persian].

Norooz Sarvestani E, Pour Mohammadi K, Kavoosi Z, Yousefi AR. The amount and causes insurance deductions of Shohada-e Sarvestan hospital and ways to reduce it by using the techniques of problem solving, 2012. J Manage Med Inform Sci 2015; 2(2): 122-32. [In Persian]

Khorasani E. Perceptions of experts managers and experts about concept of "induced demand in healthcare [MSc Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2013. [In Persian].

Khorasani E, Keyvanara M, Karimi S, Jafarian Jazi M. The role of patients in induced demand from experts' perception: A qualitative study. J Qual Res Health Sci 2014; 2(4): 336-45. [In Persian].

Bazyar M, Soofi M, Rashidian A. Ways to control moral hazard in health system: demand-side and supply-side interventions (review article). Toloo e Behdasht 2012; 11(1): 110-22. [In Persian].

Soofi M, Bazyar M, Rashidian A. Types of moral hazards and its effects on insurance marketing and health system. Hospital 2012; 11(3): 73-80. [In Persian].

Mosadeghrad AM, Mirzaee N, Afshari M, Darrudi A. The impact of health transformation plan on health services fees: Brief report. Tehran Univ Med J 2018; 76(4): 277-82. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.