دوره 15، شماره 6، 1397 (شماره پیاپی 64):281-287

كسورات صورت‌حساب‌هاي بيمه‌اي یک مرکز آموزشی- درمانی قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت

زهرا رستمى, امیر اشکان نصیری‌پور

DOI: 10.22122/him.v15i6.3790

چکیده


مقدمه: طرح تحول نظام سلامت به شیوه‌های مختلف بر فعالیت بیمارستان‌ها تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت کسورات بر درامد بیمارستان، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کسورات صورت‌حساب‌های بیمه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. داده‌های مربوط به کسورات بیمه‌ای 50288 پرونده بستری سال 1392 و 51699 پرونده بستری سال 1394 تحت پوشش بيمه‌های تأمين اجتماعي و خدمات درماني مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) به کمک گزارش‌های كارشناسان واحد فن‌آوری اطلاعات و گزارش‌های مالی سیستم اطلاعات سلامت در قالب فایل‌های الکترونیکی جمع‌آوری گردید و با استفاده از آزمون‌های t و Paired t در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نسبت کسورات به درامد بیمارستان در سال 1394 نسبت به سال 1392 کاهش معنی‌داری را نشان داد (010/0 = P). این کاهش در نسبت کسورات به درامد خدمات ویزیت، بیهوشی، جراحی، هزینه تخت و خدمات پاراکلینیک مشاهده شد. حجم خدمات پاراکلینیک، مشاوره، بیهوشی، جراحی و کل خدمات پس از طرح تحول نظام سلامت افزایش معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: کسورات بیمه‌ای مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت کاهش یافت. بیشترین افزایش کسورات در خدمات پاراکلینیکی بیمه تأمین اجتماعی مشاهده گردید. علت این امر را می‌توان به بالا بودن حجم اسناد این بیمه یا نامساوی بودن مراجعان تحت پوشش بیمه‌ها نسبت داد. با این وجود، بهتر است علل کسورات به تفکیک بیمه‌ها مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی جهت کاهش کسورات بیمه تأمین اجتماعی ارایه گردد.


واژگان کلیدی


كسورات؛ بيمه؛ بیمارستان‌ها؛ طرح تحول نظام سلامت؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Karimi S, Vesal S, Saeedfar S, Rezayatmand M. The study deductions of insurance bills and presenting suggestions approaches in Seyed Alshohada hospital. Health Inf Manage 2011; 7(Special Issue): 594-600. [In Persian].

Mosadeghrad AM, Afshari M, Nasrolahi R, Daneshgar S, Corani Bahador R. The impact of education on reducing bill deductions in a hospital: A case study. Hakim Health Sys Res 2017; 20(3): 156-63. [In Persian].

Norooz Sarvestani E, Pour Mohammadi K, Kavoosi Z, Yousefi AR. The amount and causes insurance deductions of Shohada-e Sarvestan hospital and ways to reduce it by using the techniques of problem solving, 2012. J Manage Med Inform Sci 2015; 2(2): 122-32. [In Persian].

Karami M. The role of documentation in hospital bill deduction. Zahedan J Res Med Sci 2011; 12(5): 95. [In Persian].

Omrani MD, Farajzadeh F, Rashidi G. Determination of the causes of income deficits at hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. J Med Counc I R Iran 2012; 30(3): 265-71. [In Persian].

Safdari R, Sharifian R, Ghazi Saeedi M, Masoori N, Azad Manjir Z. The amount and causes deductions of bills in Tehran University of Medical Sciences Hospitals. Payavard Salamat 2011; 5(2): 61-70. [In Persian].

Moshaveri F, Saghaeyannejad S, Rezayatmand M. Deductions applied by Khadamat-e-Darman insurance company on patients' bills at teaching hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. Health Inf Manage 2007; 3(2): 53-61. [In Persian].

Bagheri H, Amiri M. Causes of deductions insurer to document the treatment of patients in one hospital in Iran. Journal of Healthcare Management 2013; 4(3-4): 17-24.

Dehghan A, Mirjalili MR, Zare Mehrjardi MH, Maliheh R, Samiyezargar A, Kazemeini SK. Performance of health care system reform plan from the perspective of university hospitals executives in Yazd Province in 2015. Manage Strat Health Syst 2016; 1(1): 43-9. [In Persian].

Ghasem Zadeh Z, Sajadi HS, Sajadi FS, Aghili G, Hadi M. The comparison of selected statistical indicators of a hospital before and after the implementation of health reform plan: Isfahan-2015. Journal of Health in the Field 2017; 4(4): 9-16. [In Persian].

Shaham G, Komeili A, Masoudi Asl I. Impact of healthcare overhaul plan on manpower distribution at selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Healthcare Management 2016; 7(3): 17-26. [In Persian].

Shirozhan S, Hosseini M, Rajabi S, Sedighi Pashaki M. Explaining the nurses' experiences of implementation of health system reform plan. J Health Promot Manag 2018; 7(4): 1-7. [In Persian].

Rafiee S, Sadeghi P, Askari Keysomi M. Investigating the rate and causes of insurance deductions in hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences before and after of health sector reform and providing operational solutions to reduce it. Edrak 2017; 12(46): 1-11. [In Persian].

Khorami F, Hosseini Eshpala R, Baniasadi T, Azarmehr N, Mohammadi F. Prioritizing insurance deductions factors of Shahid Mohammadi hospital inpatients records using shannon entropy, Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Med J 2013; 17(1): 77-82. [In Persian].

Lu TH, Chang YT, Lin YM. Implementation of an automatic laboratory data checking system to reduce deduction of statins reimbursement in a teaching hospital in Taiwan. Value Health 2014; 17(7): A500.

Mohammadi A, Azizi AA, Cheraghbaigi R, Mohammadi R, Zarei J, Valinejadi A. Analyzing the deductions applied by the medical services and social security organization insurance toward receivable bills by university hospitals of Khorramabad. Health Inf Manage 2013; 10(2): 1-9. [In Persian].

Karami M, Safdari R, Moini M. Impact of hospital deductions imposed by the social security insurance on patient's teaching hospitals of Kashan. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty 2011; 8(4): 220-8. [In Persian].

Mosadeghrad A, Afshari M, Nasrolahi R, Daneshgar S, Corani Bahador R. The impact of health transformation plan on deductions imposed on Imam Khomeini hospital complex's bills. Hospital 2018; 17(2): 71-9. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.