دوره 16، شماره 1، 1398 (شماره پیاپی 65):24-30

کیفیت زندگی کارکنان شاغل در اورژانس‌های بیمارستانی‌ استان اصفهان در سال 1395

مهدی نصر اصفهانی, محمد هادی حاتمی, دنیا شیبانی تهرانی, مرتضی قادری, زهرا کریمیان

DOI: 10.22122/him.v16i1.3824

چکیده


مقدمه: کارکنان شاغل در بخش اورژانس بیمارستان، به عنوان بزرگ‌ترین و کامل‌ترین نهاد ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، همواره با مخاطرات و استرس‌های از پیش تعیین نشده‌ای مواجه هستند که این مشکلات گاهی می‌تواند مخل آرامش و بر هم زننده کیفیت مطلوب زندگی آنان باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان شاغل در اورژانس بیمارستانی (پزشک، پرستار و متخصص طب اورژانس) استان اصفهان در سال 1395 انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش سرشماری و با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد 26 سؤالی WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life-BREF)، به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 584 فرد شاغل در بخش اورژانس پرداخت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های One way ANOVA ، Kruskal-Wallis و Multiple regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین کیفیت زندگی در گروه پرستاران 25/16 ± 31/81، در گروه پزشکان 05/15 ± 91/85 و در گروه متخصصان طب اورژانس 76/15 ± 17/90 بود که اختلاف معنی‌داری بین سه گروه مشاهده شد (030/0 = P). عواملی همچون سن کمتر از 30 سال (010/0 = P)، محل کار (002/0 = P) و اقلیم جغرافیایی گرم (040/0= P)، تأثیر معنی‌داری بر میانگین کیفیت زندگی کل در بین کارکنان بخش اورژانس داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به کاهش سطح کیفیت زندگی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان‌های اصفهان، لازم است مسؤولان با شناخت عوامل تهدیدکننده و کاهش دهنده سطح کیفیت زندگی، درصدد رفع کاستی‌های موجود برآیند تا بدین گونه گام مؤثری در جهت بهبود شرایط و ارایه بهینه خدمات از سوی کارکنان بخش اورژانس و به خصوص پرستاران برداشته شود.


واژگان کلیدی


کیفیت زندگی؛ اورژانس؛ پزشکان؛ پرستاران؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Atoof F, Kogaiebidgoli A, Mehmandoost S, Sabery M. Quality of life and its related factors among nurses in Kashan Shahid- Beheshti hospital. J Clin Res Paramed Sci 2013; 2(3): e82260.

d'Alessandro A, Niglio T, Desogus A, d'Alessandro A, Mandolesi D. New acoustic wave therapy improves quality of life in patients with multiple sclerosis and chronic cerebrospinal venous insufficiency. Ann Ital Chir 2015; 86(4): 336-9.

Hatami H, Mirjafari A, Mojahedi Jahromi S. An investigation into the relationship of working life quality to organizational commitment and productivity in Jahrom Medical Science University. New Approach in Educational Administration 2011; 2(3): 25-39.

Dehghannyieri N, Salehi T, Asadinoghabi A. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Iran J Nurs Res 2008; 3(9): 27-37. [In Persian].

Bumin G, Gunal A, Tukel S. Anxiety, depression and quality of life in mothers of disabledchildren. SDU Typ Fak Derg 2008; 15(1): 6-11.

Kazemian Moghaddam K, Mehrabizade M. Relationship between religious attitude and happiness and mental health in male and female students of Islamic Azad University of Behbahan. Ravanshenasi Va Din2009; 2 (4): 174-57. [In Persian].

Sheykhbardsiri H, Amini zadeh M, Vali L, Ali Esmaeli M, Aminizadeh G, Aminizadeh A. The relationship between the quality of worklife and organizational commitment among personnel of emergency medical services. Journal of Management and Medical Information School 2013; 1(1): 38-46. [In Persian].

Vali L, Amini Zade M, Sharifi T, Oroomiei N, Mirzaee S, Ghorbani Nia R. Assessing job stress factors among medical emergency technicians 115 of Kerman. Hospital 2014; 13(2): 75-85. [In Persian].

Motie MR, Kalani MR, Samadi A, Eshaghi H, Ghobadi P. prevalence of job stressorsin male pre-hospital emergency technicians. J Fundam Ment Health 2010; 12(1): 42-429. [In Persian].

Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The World Health Organization quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire: Translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2006; 4(4): 1-12. [In Persian].

Almalki MJ, Fitzgerald G, Clark M. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: A cross-sectional study. Hum Resour Health 2012; 10: 30.

Khodabakhsh M R, Mansuri P. Analysis and comparison between frequency and depth of job-burnout aspects among male and female nurses. Zahedan J Res Med Sci 2011; 13(4): 40-2. [In Persian].

Ahmadi O, Azizkhani R, Basravi M. Frequency distribution and associated factors of burnout syndrome among nurses. J Isfahan Med Sch 2011; 29(158): 1593-7. [In Persian].

Barghandan S, Khalatbari J. The correlation between cognitive emotion regulation and spiritual intelligence with quality of life among emergency department nurses. Iran J Nurs 2017; 29(104): 46-54. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.