دوره 16، شماره 1، 1398 (شماره پیاپی 65):31-37

تحلیل همکاری‌های علمی نویسندگان مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت

بهجت طاهری, اصفه حدادپور, رقيه قضاوی

DOI: 10.22122/him.v16i1.3860

چکیده


مقدمه: از آن‌جا که پیشرفت علم نتیجه فعالیت‌های جمعی است، مطالعه کمی و کیفی همکاری میان نویسندگان در سطوحی همچون کشورها، مؤسسات و مجلات، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی همکاری‌های علمی بین رشته‌ها، مؤسسات، کشورها و نویسندگان مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود.

روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیل هم‌تألیفی و با رویکرد علم‌سنجی انجام شد. بدین ترتیب، اسامی نویسندگان مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت به همراه وابستگی سازمانی آن‌ها از سال 1383 تا سال 1396 به عنوان داده‌های تحقیق استخراج گردید. تحلیل‌های هم‌نویسندگی، محاسبه شاخص‌های مرکزیت شبکه و همچنین، محاسبه فراوانی بر روی مؤلفه‌های مورد بررسی شامل نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‌ها صورت گرفت.

یافته‌ها: در بین رشته‌ها و مؤسسات، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- علوم پزشکی اصفهان (102 مقاله)، کتابداری- علوم پزشکی اصفهان (87 مقاله) و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- علوم پزشکی تهران (46 مقاله)، بیشترین مقالات را به خود اختصاص دادند. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیشترین سطح همکاری با سایر مؤسسات را دارا بود. در مجله مدیریت اطلاعات سلامت، همکاری بین‌المللی با کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتریش، استرالیا، انگلستان، بوسنی و هرزگوین، فرانسه و مالزی وجود داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به این که همکاری‌های بین ‌دانشگاهی و بین‌المللی هم در ارزیابی‌های ملی و هم در ارزیابی‌های بین‌المللی پايگاه‌های نمایه‌کننده به عنوان یک معیار مهم ارزیابی مجلات در نظر گرفته می‌شود، با وجود سطح مناسب همکاری‌های علمی داخلی و خارجی این مجله، لازم است به صورت مداوم در پذیرش و جذب مقالات با همکاری‌های نویسندگان خارج از دانشگاه، وضعیت مجله ارتقا داده شود.


واژگان کلیدی


مدیریت اطلاعات سلامت؛ همکاری‌های علمی؛ هم‌تألیفی؛ تحلیل شبکه علمی

تمام متن:

PDF

مراجع


Posner RA. Public Intellectuals: A Study of Decline. Cambridge, MA: Harvard University Press; 2001.

Hariri N, Nikzad M. Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009. Iranian Journal of Information Processing and Management 2011; 26(4): 825-44. [In Persian].

Bukvova H. Studying Research Collaboration: A Literature Review. Sprouts: Working Papers on Information Systems 2010; 10(3): 1-16.

Soheili F, Cheshme Sohrabi M, Atashpaykar S. Co-authorship network analysis of Iranian medical science researchers: A social network analysis. Caspian Journal of Scientometrics 2015; 2(1): 24-32. [In Persian].

Liu X, Bollen J, Nelson M, Van de Sompel H. Co-authorship networks in the digital library research community. Inf Process Manag 2005; 41(6): 1462-80.

Chakrabarti D, Chakrabarti D. Graph mining: Laws, generators, and algorithms. ACM Comput Surv 2006; 38(1): 1-78.

Erfanmanesh M, Basirian Jahromi R. The co-authorship network of the articles published in the national studies on librarianship and information organization journal using social networks analysis indexes. National Studies on Librarianship and Information Organization 2013; 24(2): 76-96. [In Persian].

Asemani Z, Tavakolizadeh Ravari M, Papi A. A study on scientific collaboration and individuals' article frequency. Health Inf Manage 2016; 13(1): 61-4. [In Persian].

Yan E, Ding Y, Zhu Q. Mapping library and information science in China: A coauthorship network analysis. Scientometrics 2010; 83(1): 115-31.

Erfanmanesh A, Rohani V, Abrizah A. Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malays J Libr Inf Sci 2012; 17(3): 73-93.

Marefat R, Saberi M, Abdolmajid A, Zoodranj M. A survey on collaboration rate of authors in presenting scientific papers in Koomesh Journal during 1999-2010. Koomesh 2012; 13(3): 279-86. [In Persian].

Borgatti S, Everett M, Freeman L. UCINET IV for Windows: Software for social network analysis [Software]. Harvard, MA: Analytic Technologies; 2002.

Van-Eck NJ, Waltman L. VOSviewer [Software]. Leiden, Netherland: Leiden University; 2017.

Tavakolizadeh-Ravari M. Ravar Premap [Software]. Yazad, Iran: Yazd University; 2016.

Erfanmanesh MA, Morovati Ardakani M. A scientometrics and collaboration network analysis of the quarterly journal of interdisciplinary studies in the humanities. Interdisciplinary Studies in Humanities 2016; 8(4): 55-77. [In Persian].

Erfanmanesh M, Arshadi H. Co-authorship network of institutions in Iranian knowledge and information science papers. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2015; 49(1): 79-99. [In Persian].

Fallah M, Fahimifar S, Chamani Z. Study the Co-authorship network of Persian scientific research journals in Faculty of Management of Tehran University. Caspian Journal of Scientometrics 2016; 3(2): 48-60. [In Persian].

Soheili F, Osare F. Reviewing the co-authorship network structure. Ketabmah-Koliat 2012; 16(3): 62-71. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.