دوره 17، شماره 1، 1399 (شماره پیاپی 71):8-13

چالش‌های مراكز جامع خدمات سلامت شهري

محمدرضا امیراسماعیلی, سید حسین صابری, فرزاد ناظم‌پور وزيری, فرشید برخورداری

DOI: 10.22122/him.v17i1.3983

چکیده


مقدمه: مراکز بهداشتي- درماني شهري، عنوان مراکزی است که خدمات بهداشتی و درمانی اولیه را در شهرها ارایه می‌نمایند. در سال‌های اخیر، مراکز جامع خدمات سلامت شهری تغییراتی را از نظر ساختار، کارکرد و حوزه فعالیت تجربه کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تغییرات انجام شده نتوانسته است تمام مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های پیش روی مراکز جامع خدمات سلامت شهري پس از اجرای طرح تحول سلامت صورت گرفت.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی و جامعه هدف شامل مدیران و کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت شهر کرمان بود. بدین ترتیب، به روش نمونه‌گیری هدفمند، با 8 نفر از مدیران و 7 نفر از کارکنان مراکز جامع خدمات سلامت شهر کرمان مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت. از راهنمای مصاحبه شامل تعدادی سؤال کلی بر اساس مرور متون، برای جمع‌آوری اطلاعات و روشن کردن موضوعات خاص استفاده گردید. همچنین، جهت دستیابی داده‌ها، روش تحلیل محتوا بر اساس هفت مرحله‌ Colaizzi مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: در تحقیق حاضر و پس از تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته، چالش‌های مراکز جامع خدمات سلامت شهری در چهار طبقه اصلی «منابع انسانی، سازمانی، کارکردی و مراجعان» شناسایی گردید.

نتیجه‌گیری: می‌توان از طریق راهکارهایی همچون اصلاح نظام پرداخت و نظام انگیزش، گسترش فضاهای فیزیکی مراکز، بازنگری برنامه‌ها و اجرای مؤثر طرح پزشک خانواده، تا حدودی این مشکلات را تخفیف داد.


واژگان کلیدی


چالش؛ تحقیق کیفی؛ خدمات سلامت شهری

تمام متن:

PDF

مراجع


Damari B. Challenges and directions of public health development in Iran from the viewpoint of provincial health deputies and health center. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2015; 13(1): 1-16. [In Persian].

Khayatan M, Nasiri Pour A, Amini M, Mohamad Nejad S. The effective factors on recievers' access to health care services in urban health care centers. Payavard Salamat 2011; 4(3-4): 18-27. [In Persian].

Sharifi V, Abolhasani F, Farhoudian A, Amin-Esmaeili M. Community mental health centers in Iran: Planning evidence-based services. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2014; 19(3): 163-76. [In Persian].

Maftoon F, Farzadi F, Mohammad K, Pile Roudi S, Aein Parast A. Medical service load and accessibility: Modeling and comparison in Tehran districts. Payesh 2006; 5(2): 131-40. [In Persian].

Damari B, Vosoogh Moghaddam A, Bonakdari S. Improving approaches of intersectoral collaboration for health by Health and Food Security High Council in I.R.Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2014; 11(3): 1-16. [In Persian].

Gholizadeh M, Jafari M, Janati A, Hosseini S. Health services cost analyzing in Tabriz health centers 2008. Depiction of Health 2012; 3(1): 33-40. [In Persian].

Deputy of Health and Medical Education. Healthcare Program Development Plan [Online]. [cited 2019 Dec 5]; Available from: URL: https://mui.ac.ir/sites/default/files/library/ [In Persian].

Wolch JR, Byrne J, Newell JP. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'. Landscape Urban Plan 2014; 125: 234-44.

Vlahov D, Freudenberg N, Proietti F, Ompad D, Quinn A, Nandi V, et al. Urban as a determinant of health. J Urban Health 2007; 84(3 Suppl): i16-i26.

Abu Shosha G. Employment of Colaizzi's strategy in descriptive phenomenology: A reflection of a researcher. European Scientific Journal 2012; 8(27): 31-43.

Guba EG, Lincoln YS. Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage Publications; 1989.

Emmons KM, Rollnick S. Motivational interviewing in health care settings. Opportunities and limitations. Am J Prev Med 2001; 20(1): 68-74.

Viberg N, Forsberg BC, Borowitz M, Molin R. International comparisons of waiting times in health care--limitations and prospects. Health Policy 2013; 112(1-2): 53-61.

Gill SD, Redden-Hoare J, Dunning TL, Hughes AJ, Dolley PJ. Health services should collect feedback from inpatients at the point of service: opinions from patients and staff in acute and subacute facilities. Int J Qual Health Care 2015; 27(6): 507-12.

Neiger BL, Thackeray R, Van Wagenen SA, Hanson CL, West JH, Barnes MD, et al. Use of social media in health promotion: purposes, key performance indicators, and evaluation metrics. Health Promot Pract 2012; 13(2): 159-64.

Eckelman MJ, Sherman J. Environmental impacts of the U.S. Health Care System and effects on public health. PLoS One 2016; 11(6): e0157014.

Ahmadipour H, Sheikhizadeh S. Self-care activities among women referred to health care centers in Kerman. Health-Based Research 2016; 2(1): 55-67. [In Persian].

Kabir MJ, Ashrafian Amiri H, Rabiee S M, Keshavarzi A, Hosseini S, Nasrollahpour Shirvani SD. Satisfaction of urban family physicians and health care providers in Fars and Mazandaran Provinces from integrated health system. Journal of Health and Biomedical Informatics 2018; 4(4): 244-52. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.