دوره 17، شماره 1، 1399 (شماره پیاپی 71):2-7

ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری

صمد روحانی, خدیجه صفی‌زاده, سید نورالدین موسوی‌نسب, آزیتا بالاغفاری, محمدرضا سعیدی کیاسری

DOI: 10.22122/him.v17i1.4042

چکیده


مقدمه: اطلاعات باکیفیت به منظور تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و همچنین، نظارت بر عملکرد سیستم سلامت، ضروری می‌باشد. بنابراین، سیستم مدیریت اطلاعات سلامت باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت اطلاعات روتین مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان ساری بود.

روش بررسي: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 انجام شد. جامعه آماری شامل گزارش‌های روتین بیماران مبتلا به دیابت در سطح کلیه مراکز خدمات جامع سلامت روستایی در شهرستان ساری و حجم نمونه متشکل از 30 مرکز روستایی بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از ابزارهای بومی‌سازی شده PRISM (Performance of Routine Information Systems Management) که دارای چهار بعد «به‌هنگام بودن، صحت، کامل ‌بودن و پردازش داده‌ها» می‌باشد، جمع‌آوري گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته‌ها: 50/81 درصد از اطلاعات به‌هنگام بود. صحت داده‌ها‌ بین 99/39 و 33/53 درصد و تطابق کلی 67/16 درصد گزارش گردید. 09/94 درصد از گزارش‌های فصلی دیابت کامل بود. 66/86 درصد از مراکز، شاخص‌ها را برای واحدهای تحت پوشش خود محاسبه، خلاصه گزارش را تهیه و وضعیت واحدهای ارایه‌کننده خدمت را با هم مقایسه می‌کردند، اما شاخص‌های مقایسه‌ای تهیه نشده بود.

نتيجه‌گيري: صحت داده‌ها در مراکز بررسی شده دارای وضعیت مطلوبی نمی‌باشد. ضعف موجود مانع تأمین هدف از جمع‌آوری این اطلاعات گردیده است که در نتیجه، قابلیت استناد یا استفاده از آن‌ها را سلب می‌نماید.


واژگان کلیدی


کیفیت اطلاعات؛ صحت داده‌ها؛ خدمات بهداشتی اولیه؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ دیابت

تمام متن:

PDF

مراجع


Nolte E, Bain C, McKee M. Diabetes as a tracer condition in international benchmarking of health systems. Diabetes Care 2006; 29(5): 1007-11.

Tabrizi JS, Partovi Y, Bahrami A, Asghari M. Technical quality of patients with type 2 diabetes. Hospital 2015; 14(4): 59-66. [In Persian].

Masoodi M, Nosratabadi M, Halvaiepour Z, Yousefi S, Karimi M. Exploring the empowerment index and its related factors in type 2 diabetes patients in Sirjan city. Med J Mashad Univ Med Scies 2016; 59(1): 56-63. [In Persian].

Rohde JE, Shaw V, Hedberg C, Stoops N, Venter S, Venter K, et al. Information for primary health care: Primary health care: Systems support. S Afr Health Rev 2008; 1: 195-209.

Rouhani S, Safizade K, Mousavinasab SN, Balaghafari A, Sayeedy-kiasari M. Assessing the accuracy of diabetic care information in health houses in Sari City, Iran, 2018. Health Inf Manage 2019; 16(3): 109-14. [In Persian].

Belay H, Lippeveld T. Inventory of PRISM Framework and Tools: Application of PRISM Tools and Interventions for Strengthening Routine Health Information System Performance. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2013. p. 1-38.

Rouhani S, Safizadeh K, Mousavinasab SN. Translation and survey of validity and reliability of Routine Information Systems Management Tools in Iran. Health Inf Manage 2018; 15(4): 168-74. [In Persian].

Odhiambo-Otieno GW. Evaluation criteria for district health management information systems: Lessons from the Ministry of Health, Kenya. Int J Med Inform 2005; 74(1): 31-8.

Harikumar S. Evaluation of health management information systems - A study of HMIS in Kerala [MSc Thesis]. Thiruvananthapuram, Kerala, India: Ahcutha Menon Centre for Health Science Studies, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology; 2012.

Belay H, Azim T, Kassahun H. Assessment of Health Management Information System (HMIS) performance in SNNPR, Ethiopia. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2014. p. 1-25.

Ndegwa CW. Assessment of data quality and information use of the community health information system: A case study of Karurumo community health unit- Embu County, Kenya [MSc Thesis]. Nairobi, Kenya: University of Nairobi; 2015. p. 1-74.

Gimbel S, Micek M, Lambdin B, Lara J, Karagianis M, Cuembelo F, et al. An assessment of routine primary care health information system data quality in Sofala Province, Mozambique. Popul Health Metr 2011; 9(1): 12.

Aqil A, Avila JEH, Mejia LSP, Parbul AS, Plaza B, Wilson N, et al. Guanajuato SINAIS Assessment. Chapel Hill, NC: Measure Evaluation; 2010. p. 8-37.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.