دوره 17، شماره 2، 1399 (شماره پیاپی 72)- در حال تکمیل

مکان‌یابی بیمارستان به منظور مدیریت سلامت شهروندان (نمونه موردی: منطقه 10 شهر شیراز)

محمدرضا امتحانی, هادی عبدالعظیمی, حمیدرضا شاهینی‌فر

DOI: 10.22122/him.v17i2.4046

چکیده


مقدمه: امروزه افزایش جمعیت و به دنبال آن توسعه کالبدی شهرها، موجب کمبود زیرساخت‌ها و خدمات شهری در مناطق جدید شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف ﻣﺸﺨﺺ نمودن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺮوم از ﺧﺪﻣﺎت درمانی (منطقه 10 شهر شیراز) و ﻣﻜﺎن‌ﻳﺎﺑﻲ بهینه کاربری برای بیمارستان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و با رویکرد شهروند محوری انجام گردید. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز نیز از طرح تفصیلی منطقه به دست آمد. با طراحی پرسش‌نامه، از 10 نفر متخصصان حوزه سلامت و برنامه‌ریزی شهری درخواست شد تا به 3 معیار و 10 زیرمعیار امتیاز دهند و ارجحیت هر کدام از معیارها را مشخص نمایند. به منظور مکان‌یابی بهینه، از تحلیل سلسله مراتبی و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (Geographic Information System) استفاده گردید.

یافته‌ها: ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ- درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ شیراز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه است که ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل‌ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ با ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﺑﺮی درمانی مواجه باشند. پس از بررسی معیارها و زیرمعیارها، بهترین موقعیت‌های مکانی جهت احداث بیمارستان پیشنهاد گردید.

نتیجه‌گیری: ﺗﻮزﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺑﻪ ویژه ﺧﺪﻣﺎت درمانی، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ رعایت گردد. اراضی بایر و زمین‌های اوقافی، نزدیکی به معابر درجه یک و محدوده‌های با تراکم جمعیتی بالاتر، به عنوان موقعیت‌های برتر جهت مکان‌یابی بیمارستان‌ها پیشنهاد شد. 


واژگان کلیدی


موقعیت‌های جغرافیایی؛ بیمارستان‌ها؛ مدیریت سلامت جمعیت؛ علم اطلاعات مکانی

تمام متن:

PDF

مراجع


Khakpour B, Khodabakhshi Z, Ebrahimi Ghouzlu MM. Site selection for medical centers, using GIS and analytical hierarchy process (AHP) in district two of Neyshabour City. Journal of Geography and Regional Development 2013; 2(19): 1-20. [In Persian].

Veysi Nab F, Babaei Agdam F, Sadeghieh S, Asadi G. Locating hospitals using weighted linear combination model in GIS environment in Ardabil City. J Health 2015; 6(1): 43-56. [In Persian].

Poorahmad A, Ashlaghi M, Ahar H, Manochehri A, Ramazani M. The location hospitals using Fuzzy Logic combining AHP and TOPSIS environment ARCGIS. Geography and Environmental Planning 2014; 25(2): 1-25. [In Persian].

Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Management and Resources Development. Guidelines Related to Hospital and Hospital Spaces (N. AR 0201). Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2012. [In Persian].

Farjzadeh M, Basirat F. Susceptibility zonation of geological formation against earthquake energy in Shiraz Area using GIS. SGeographical Research Quarterly 2006; 38(55): 59-72. [In Persian].

Ziyari K. Urban land use planning. Tehran, Iran: Yazd University Publications; 1999. [In Persian].

Bagheri F, Dehghan M, Ziaratban M. Selecting the most proper location to construct hospitals and health centers in a city by Genetic Algorithm. Jorjani Biomed J 2018; 5(2): 78-90. [In Persian].

Masoumi M, Piroozi E, Bavafa S, Amini Z. Usage of TOPSIS model in providing a suitable alternative model for hospital construction. Proceedings of the 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development; 2015 Feb 19; Tehran, Iran. [In Persian].

Varesi HR, Sharifi N, Shahsavani MJ. Locating Sanitary- Therapeutic centers using geographic information system (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) (Case study: Najaf Abad city). Health Inf Manage 2015; 11(7): 851-64. [In Persian].

Azizi M. Application of GIS in Location, spatial explanation and network analysis of health centers, case study: Mahabad City [MSc Thesis]. Tabriz Iran: Faculty of Humanities, University of Tabriz; 2004. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.