دوره 17، شماره 1، 1399 (شماره پیاپی 71):14-20

بررسی تطبیقی سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس مؤلفه‌های کاربردپذیری

امیرمحمد مظفری وانانی, رسول نوری, اکبر حسن‌زاده, عليرضا رحيمي

DOI: 10.22122/him.v17i1.4061

چکیده


مقدمه: به دلیل توسعه کاربردپذیری سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که از پرمخاطب‌ترین سامانه‌های دانشگاهی به شمار می‌روند و همچنین، عدم وجود مطالعات مرتبط، پژوهش حاضر با هدف تعیین هشت مؤلفه کاربردپذیری سیستم‌ها و مقایسه سامانه‌ها در این حوزه انجام شد.

روش بررسی:‌ جامعه این مطالعه توصیفی- پیمایشی را کاربران 4 سامانه پرکاربرد از بین 13 سامانه مدیریت نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران تشکیل داد که 80 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار ارزیابی بر اساس PUTQ (Purdue Usability Testing Questionnaire) بود که به کمک آن، کاربران چهار لایه سردبیری، داوری، نویسنده و کاربر عادی را بررسی نمودند. داده‌ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در مجموع 8 مؤلفه کاربردپذیری، به ترتیب سامانه‌های یکتاوب (84/4)، نئواسکرایبر 3 (67/4) و OJS (Open Journal Systems) (59/4) بیشترین میانگین و سیناوب کمترین میانگین را کسب نمودند. کاربران از بین تمام مؤلفه‌ها، بیشترین توجه را به حیطه‌های انطباق‌پذیری و ثبات سیستم‌ها نشان دادند. همچنین، در هر چهار سامانه کمترین میانگین به حیطه انعطاف‌پذیری سیستم (میانگین کمتر از چهار) اختصاص یافت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که دو حیطه «انعطاف‌پذیری و راهنمای کاربری سیستم‌ها» کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند نیاز است طراحان و توسعه دهندگان، در بازطراحی این سامانه‌های پرکاربرد دانشگاهی کشور، به این دو حیطه توجه بیشتری نمایند. همچنین، سامانه‌های مدیریت نشریات کاربردپذیرتر، باعث ارتقای فرایندها با سهولت، دقت و سرعت بیشتری خواهد شد.


واژگان کلیدی


سیستم‌های اطلاعاتی؛ رابط کاربر- کامپیوتر؛ ارزیابی برنامه

تمام متن:

PDF

مراجع


Hasan L, Abuelrub E. Usability testing for IAJIT OpenConf Journal Management System. Journal of Software 2013; 8(2): 387-96.

Sadeqi Jabali M, Nabovati E, Farzandipour M, Farrahi S R, Abbasi R. Evaluation of the usability of admission and medical record information system: A heuristic evaluation. Journal of Health and Biomedical Informatics 2019; 6(2): 80-9. [In Persian].

Khajouei R, Azizi A, Atashi A. Usability evaluation of an emergency information system: A heuristic evaluation. J Health Adm 2013; 16(52): 61-72. [In Persian].

Chan AJ, Islam MK, Rosewall T, Jaffray DA, Easty AC, Cafazzo JA. Applying usability heuristics to radiotherapy systems. Radiother Oncol 2012; 102(1): 142-7.

Sheykh Shoaei F, Hosseini SM. Essential features for a scholarly journal content management and peer review software. Information Sciences and Technology 2010; 25(2): 289-315. [In Persian].

Taheri B, Yousefi A, Faragpahloo A, Ghazavi R, Hadadpoor A. Evaluation of journals management softwares. Proceedings of the National Conference on Scientific Publications of the country; 2016 Oct 19; Tehran, Iran. [In Persian].

Chan CH, Chen SY. The interface design of electronic journals via mobile devices: A cognitive styles perspective. Proceedings of the 22th International Conference on Computers in Education; 2014 Nov 30, Dec 4; Nara, Japan. p. 446-53.

Bhattacharyya S. SXC-JMS: A WEB -Based Journal Management System. Proceedings of the 1st International Conference on Information Technology Convergence and Services (ITCS 2012); 2012 Sep 6-8; Gwangju, Korea. p. 417-27.

Corte-Real A, Rocha A. Developing a web scientific journal management platform. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2017 p. 86-94.

Chin J, Diehl V, Norman K. Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '88); 1988 May 15-19; Washington, DC, USA. p. 213-8.

Brooke J. System usability scale (SUS): A quick-and-dirty method of system evaluation user information. Reading, UK: Digital Equipment Co Ltd; 1986. p. 43.

Nielsen J. Usability Engineering. Burlington, MA: Morgan Kaufmann; 1993.

Davis FD. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly 1989; 13(3): 319-40.

Lewis JR. IBM computer usability satisfaction questionnaires: Psychometric evaluation and instructions for use. Int J Hum-Comput Int 1995; 7(1): 57-78.

Lin HX, Choong YY, Salvendy G. A proposed index of usability: A method for comparing the relative usability of different software systems. Behav Inform Technol 1997; 16(4-5): 267-77.

Perlman G. Practical usability evaluation. Proceedings of the ACM CHI 97 Human Factors in Computing Systems Conference; 1997 Mar 22-27; Atlanta, GA, USA.

Lund AM. Measuring usability with the USE questionnaire. Usability Interface 2001; 8(2): 3-6.

Assila A, de Oliveira K, Ezzedine H. Standardized Usability Questionnaires: Features and quality focus. Electronic Journal of Computer Science and Information Technology 2016; 6(1): 15-31.

Nielsen J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group; 1995.

Narmenji M. User interface capabilities of Saman Library Sistem of Iran Public Libraries Foundation based on Nilsson's principles. Research on Information Science and Public Libraries 2017; 23(2): 199-217. [In Persian].

Abedi S, Khajouei R. Evaluating the users' interaction problems with physiotherapy information system. Hospital 2015; 14(3): 83-92. [In Persian].

Keevil B. Measuring the usability index of your Web site. Proceedings of the 16th annual international conference on Computer documentation (SIGDOC '98); 1998 Sep 24-26; Quebec Canada.

Harms I, Schweibenz W, Strobel J. Usability Evaluation von Web-Angeboten mit dem Web Usability Index. Proceedings of the 24th DGI-Online-Tagung; 2002 Jun 3-5; Frankfurt, Germany. p. 283-92.

Zins A, Bauernfeind U, Missier F, Mitsche N, Ricci F, Rumetshofer H, et al. Prototype testing for a destination recommender system: Steps, procedures and implications. In: Frew AJ, editors. Information and Communication Technologies in Tourism 2004: Proceedings of the International Conference in Cairo, Egypt. Vienna, Austria: Springer Vienna; 2004.

Lin CJ, Hsieh TL. Exploring the design criteria of website interfaces for gender. Int J Ind Ergonom 2016; 53: 306-11.

Commission of Medical Sciences Publications, Ministry of Health and Medical Education. About Commission. Database of Medical Publications of the Country [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: http://journals.research.ac.ir/page/11/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86

Saljoughi E, Aghasi N, Asadi M, Okhovati M. Evaluating the user interface of health literacy websites in Iran. Health Inf Manage 2016; 13(2): 108-13 [In Persian].

Savoy A, Patel H, Flanagan ME, Weiner M, Russ AL. Systematic heuristic evaluation of computerized consultation order templates: Clinicians' and human factors engineers' perspectives. J Med Syst 2017; 41(8): 129.

Norouzi Y, Motazhari S. Evaluation of user interfaces of selected national digital libraries: suggestions for the Iranian national digital library. National Studies on Librarianship and Information Organization 2015; 25(4): 7-20. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.