دوره 17، شماره 3، 1399 (شماره پیاپی 73)- در حال تکمیل:104-110

عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر یزد)

میرمحمد اسعدی, حامد فلاح تفتی, مهدیه زحمتکش سردوراهی, مریم رؤسایی

DOI: 10.22122/him.v17i3.4076

چکیده


مقدمه: مدیریت زنجیره تأمین، یکی از رویکردهای مدیریت برای ارایه محصولات و خدمات به‌موقع به کاربر است. برنامه‌ریزی زنجیره تأمین خدمات گردشگری ﺳﻼﻣﺖ می‌تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی و توسعه درمانی منطقه شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با زنجیره تأمین گردشگری سلامت انجام شد.

روش بررسی: رویکرد جمع‌آوری و تحلیل داده‌های این مطالعه، توصیفی- پیمایشی و شامل استفاده از نظرات خبرگان سلامت بود. از مطالعات کتابخانه‌ای و روش Delphi به منظور طراحی ابزار پیمایش استفاده گردید که تعداد 37 عامل نهایی جهت طراحی پرسش‌نامه مورد استفاده قرار گرفت. با اطمینان از روایی و پایایی پرسش‌نامه، 330 نفر از گردشگران سلامت شهر یزد مورد پیمایش قرار گرفتند. با روش تحلیل عاملی اکتشافی، 7 مؤلفه اصلی بر اساس گویه‌ها استخراج و نام‌گذاری گردید و مدل ساختاری طراحی و مورد برازش قرار گرفت و معنی‌داری مؤلفه‌ها تأیید شد.

یافته‌ها: بر حسب میزان واریانس تبیین شده، استانداردهای مراکز ارایه دهنده خدمات پزشکی با 358/32، فن‌آوری اطلاعات با 696/14، بانکداری با 630/7، جاذبه‌ها با 480/5، استانداردهای بین‌المللی با 612/4، تنوع خدمات درمانی با 820/2 و برنامه‌های دولت با 952/1 به ترتیب بیشترین تأثیر را در زنجیره تأمین گردشگری سلامت یزد نشان دادند.

نتیجه‌گیری: خروجی نهایی تحقیق حاضر، مدل اندازه‌گیری زنجیره تأمین گردشگری سلامت استان یزد می‌باشد که برای برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری یزد و همچنین، کارشناسان امر سلامت به منظور برنامه‌ریزی جهت بهبود امکانات و خدمات و جذب بیشتر گردشگر مفید خواهد بود.


واژگان کلیدی


زنجیره تأمین؛ گردشگری سلامت؛ ایران؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری

تمام متن:

PDF

مراجع


Arabshahi A, Ariyanfar M. Health tourism and tourism development; reviewing the potential and capabilities of iran in health tourism and medical - curative tourism. Geographical Journal of Tourism Space 2014; 3(9): 133-52. [In Persian].

Morovati Sharifabadi A, Asadian Ardakani F. A model for health tourism development using fuzzy TOPSIS and interpretive structural modeling in Yazd Province. J Health Adm 2014; 17(55): 73-88. [In Persian].

Nazari AA, Talebi T, Abdolmaleki O. A review of the medical supply chain with an emphasis on cosmetic surgery in Iran. Heritage and Tourism Journal 2017; 2(5): 13-35. [In Persian].

Tapper R, Font X. Tourism supply chains. Report of a Desk Research Project for the Travel Foundation. Leeds, UK: Leeds Metropolitan University and Environment Business and Development Group; 2004.

Jafarnejad G. Prioritizing the factors related to the development of Iranian health tourism [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Allameh Tabataba'i University, School of Management and Accounting; 2008. [In Persian].

Fedrigotti VB, Fischer C. Sustainable development options for the chestnut supply chain in South Tyrol, Italy. Agric Agric Sci Procedia 2015; 5: 96-106.

Hashim HIC, Shariff SMM. Halal supply chain management training: Issues and challenges. Procedia Economics and Finance 2016; 37: 33-8.

Prasetyanti LA, Simatupang TM. A framework for service-based supply chain. Procedia Manuf 2015; 4: 146-54.

Zhang X, Song H, Huang GQ. Tourism supply chain management: A new research agenda. Tour Manag 2009; 30(3): 345-58.

Delavar A. Research methods in psychology and educational sciences. Tehran, Iran: Payame Noor University Press; 2006. [In Persian].

Mojtabai R, Mauro C, Wall MM, Barry CL, Olfson M. Medication treatment for opioid use disorders in substance use treatment facilities. Health Aff (Millwood) 2019; 38(1): 14-23.

Fadare JO, Ogunleye O, Iliyasu G, Adeoti A, Schellack N, Engler D, et al. Status of antimicrobial stewardship programmes in Nigerian tertiary healthcare facilities: Findings and implications. J Glob Antimicrob Resist 2019; 17: 132-6.

Jungwirth D, Haluza D. Information and communication technology and the future of healthcare: Results of a multi-scenario Delphi survey. J Health Inform J 2017; 25(1): 161-73.

Kilbourne