دوره 17، شماره 2، 1399 (شماره پیاپی 72)- در حال تکمیل

تحلیل هم‌واژگانی و هم‌نویسندگی مقالات منتشر شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت

علی‌اکبر خاصه, افشين موسوی چلک, عاطفه شهیدی مقدم

DOI: 10.22122/him.v17i2.4077

چکیده


مقدمه: شناخت وضعیت موجود و مقایسه فعالیت‌های پژوهشی در موضوعات مختلف، باعث شده است که امروزه ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی با استفاده از فنون علم‌سنجی از اهمیت خاصی برخوردار باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم‌واژگانی و هم‌نویسندگی مقالات منتشر شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» طی سال‌های 97-1388 انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع علم‌سنجی بود و داده‌های آن از «نمایه استنادی علوم ایران» استخراج گردید. جامعه تحقیق شامل 807 مقاله منتشر شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» طی بازه زمانی 10 ساله (97-1388) بود.

یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 236 مقاله، رتبه اول تولید مقالات مجله مدیریت اطلاعات سلامت را به خود اختصاص داد. بیش از 94 درصد مقالات به ‌صورت گروهی نگارش یافته بود. محمدحسین یارمحمدیان بالاترین امتیاز را از نظر مرکزیت‌های هم‌نویسندگی کسب کرد. کلید واژه «بیمارستان‌ها» پرتکرارترین کلید واژه مجله مدیریت اطلاعات سلامت بود. خوشه‌بندی موضوعی مقالات مجله حاکی از وجود 7 خوشه موضوعی «عملکرد و خدمات بیمارستانی، مدیریت دانش در دانشگاه‌ها، سیستم اطلاعات بیمارستانی، مطالعات سنجش کمی اطلاعات سلامت، شاخص‌های سلامت بهداشت، مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت و کیفیت مراقبت‌های بهداشتی در بیمارستان‌ها» بود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد رویکرد همکاری علمی میان نویسندگان در تولید آثار علمی خوب است، اما تعداد زیادی از نویسندگان دارای حداقل تعداد تولید آثار علمی هستند. همچنین، تعداد کمی از مؤسسات و دانشگاه‌های تولید آثار علمی در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت بسیار فعال هستند. به ‌جزء خوشه «مدیریت دانش در دانشگاه‌ها»، تمام خوشه‌‌های موضوعی به ‌دست ‌آمده، با محورهای موضوعی مجله هم‌راستا می‌باشند.


واژگان کلیدی


علم‌سنجی؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ هم‌تألیفی؛ هم‌رخدادی واژگان؛ تحلیل استنادی؛ شاخص‌های مرکزیت

تمام متن:

PDF

مراجع


Asadi H, Mostafavi E. The productivity and characteristics of Iranian Biomedical Journal: A scientometric analysis. Iran Biomed J 2018; 22(6): 362-6.

Vasfi M, Mohammadian S, Bamir M. Analysis of the conceptual structures and text mining scientific outputs of political science: With emphasis on Islamic studies. Journal of Political Research in Islamic World 2014; 4(1): 123-40. [In Persian].

Hodhodinezhad N, Zahedi Anaraki R, Ashrafi Rizi H. The scientific production and scientific mapping of Iranian researchers in traditional medicine during 1990-2011 In Web of Science. Health Inf Manage 2012; 9(4): 513-24. [In Persian].

Bangavar M. Scientometrics survey Journal of Information Research and Public Libraries from 2007-2017 [MSc Thesis]. Tonekabon, Iran: Payame Noor University; 2019. [In Persian].

Alinezhad Chamazacoti F, Mirhaghjoo Langerudi S. Scientific collaboration networks of the researchers of the Journal of Health Administration: A Scientometric study, 2013-2017. J Health Adm 2019; 21(74): 35-50. [In Persian].

Morovati M, Erfanmanesh MA, Mohammadi M. Academic librarians' attitude toward the organizational change: The case study of Shiraz University. Library and Information Research Journal 2017; 6(2): 143-61. [In Persian].

Sadoughi F, Ebrahimi K. Trend analysis of health information management and informatics in Web of Science journals. Health Inf Manage 2014; 11(5): 581-92. [In Persian].

Ghahnavieh H, Movahedi F, Yarmohamadian MH, Ajami S. Content and citation analysis of articles published in the Journal of "Health Information Management". Health Inf Manage 2011; 8(1): 86-96. [In Persian].

Taheri B, Hadadpour A, Ghazavi R. Analysis of scientific collaborations in articles of Journal of Health Information Management. Health Inf Manage 2019; 16(1): 31-7. [In Persian].

Asemani Z, Tavakolizadeh-Ravari M, Papi A. A study on scientific collaboration and individuals' article frequency. Health Inf Manage 2016; 13(1): 61-4. [In Persian].

Mohammadi R, Nikokalam M, Bastani P, Ghalaneh S, Abhari S, Garavand A. Citation and content analysis of Journal of Health Management and Informatics in 2014-2016. J Health Man & Info 2018; 5(2): 72-77.

Jeyshankar R, Nishavathi, E. Research productivity of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS): A scientometric analysis. Library Philosophy and Practice 2018: 1804.

Gupta BM, Dhawan SM, Mueen Ahmed KK. Digital health research: A scientometric assessment of global publications output during 2007–2016. Int J Pharma Investig 2018; 8(2): 106-14.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.