دوره 8، شماره 5، 1390 (شماره پیاپی 21)

جذب، اشتغال و آموزش مدارك پزشكی در استان اصفهان

سيما عجمي, ليلا قادري نانسا

چکیده


مقدمه: شاخص پذیرش دانشجو به طور اساسی به نیازهای جامعه در خصوص تخصص خاص و بستر مناسب آموزشی از قبیل تعداد استادان، فضای آموزشی، منابع آموزشی و تسهیلات آموزشی برای آن رشته‌ی تحصیلی بستگی دارد. بنابراین این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف تعیین شاخص پذیرش دانشجو، اشتغال و آموزش در مقاطع مختلف رشته‌ی مدارك پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در سال 1385 انجام گردیده است.

روش بررسی: این مطالعه از دسته‌ی مطالعات تحلیلی بوده است. جامعه‌ی پژوهش شامل كلیه‌ی دانشجویان پذیرفته شده، دانش آموختگان، مدرسین گروه مدارك پرشكی و شاغلین واحدهای مرتبط با مدارك پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از بدو تأسیس دانشكده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی (یعنی از سال 1368 تا سال 1385)، مؤسسات و سازمان‌های مختلف در استان اصفهان تا سال 1385 بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چك لیستی بود كه بر اساس اهداف پژوهش طراحی و روایی آن به وسیله‌ی متخصصان تأیید شد. یافته‌ها به كمك آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته‌ها: از سال 1368 تا پایان سال 1385، 586 دانشجو در مقاطع كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد پذیرفته شده‌اند و در نهایت تا پایان سال 1386 تعداد 526 دانشجو در مقاطع ذكر شده دانش‌آموخته شده‌اند. بیش از نیمی از شاغلین در واحدهای مدارك پزشكی استان اصفهان دارای مدرك تحصیلی دیپلم و كمتر هستند که هیچگونه سنخیتی با شغل آنها ندارد. نتایج آزمون Chi-Square نشان داد كه پست‌های سازمانی مدارك پزشكی اشغال شده با تخصص افراد مطابقت نداشت. اما از شاخص‌های مربوط به پذیرش دانشجو، شاخص تخصیص منابع و امکانات به دانشجویان در حد خیلی خوب و شاخص تعداد هیأت علمی در حد مطلوب بود.

نتيجه‌گيري: از شاخص‌های مربوط به پذیرش دانشجو، شاخص تخصیص منابع و امکانات به دانشجویان در حد خیلی خوب بود، ولی با توجه به راه‌اندازي جديد دوره‌ی كارشناسي ارشد این رشته و پيوسته شدن دوره‌ی كارشناسي (تبدیل کارشناسی ناپیوسته به کارشناسی پیوسته)، گروه مدارك پزشكي از نظر تعداد اعضاي هيأت علمي نامطلوب بود و مدیران بهتر است تلاش بيشتري برای جذب نیرو نمایند. علاوه بر آن، با توجه به تعداد روزافزون دانش‌آموختگان مدارک پزشکی، مسؤولان باید راهكارهايي را با دفتر امور استخدامي در استانداري، كارگزيني و ساير سازمان‌هاي مربوط در خصوص عدم جذب و استخدام نيروهاي غير متخصص تدوين نمايند.

واژه‌‌های کلیدی: آموزش علوم؛ اشتغال؛ مدارك پزشكی؛ دانشجویان.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.