دوره 17، شماره 1، 1399 (شماره پیاپی 71):21-27

کیفیت وب‌سایت‌های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

فرامرز سهیلی, سحر جسری, علی‏ اکبر خاصه, فرشيد دانش

DOI: 10.22122/him.v17i1.4081

چکیده


مقدمه: ارزیابی کیفیت‏ وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها، از جمله مباحث جدید مطالعاتی می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت وب‌سایت‏های موبایلی کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بود.

روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه تحقیق شامل وب‏سایت‌های موبایلی کتابخانه‏های 50 دانشگاه‌ علوم پزشکی ایران بود که در رتبه‏بندی وبومتریکس بالاترین رتبه را داشتند. به منظور ارزیابی کیفیت، از 14 شاخص در قالب سیاهه وارسی استفاده گردید. داده‏ها با استفاده از روش‏های آمار توصیفی و آزمون Friedman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‏ها: شاخص‌های «دسترسي سريع به پايگاه‌هاي اطلاعاتي»، «تماس با ما»، «مشاهده و جستجوی کاتالوگ کتابخانه» با میانگین رتبه 01/10، بهترین وضعیت را کسب کردند. «رزرو سالن مطالعه» با میانگین رتبه 01/3 و «نقشه یا پلان طبقات کتابخانه» با میانگین رتبه 99/3 به ترتیب بدترین وضعیت را در بین شاخص‏های مورد بررسی به خود اختصاص دادند.

نتیجه‏گیری: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که برخی از شاخص‎‏ها مانند «دسترسي سريع به پايگاه‌هاي اطلاعاتي»، «مشاهده و جستجوی کاتالوگ کتابخانه» و «اخبار و رويدادهاي کتابخانه» کاربردی‏تر از سایر شاخص‏ها می‌باشند و کاربران وب‌سایت‏‏های موبایلی کتابخانه‏ها به آن‏ها نیاز دارد. مدیران و طراحان انفورماتیک دانشگاه‏های علوم پزشکی می‏توانند از نتایج پژوهش حاضر در راستای بهبود کیفیت وب‏سایت‏های موبایلی کتابخانه‏ها بهره‏برداری نمایند.


واژگان کلیدی


اینترنت؛ کتابخانه‌ها؛ دانشگاه علوم پزشکی؛ وب‏سایت موبایلی

تمام متن:

PDF

مراجع


Ben Njima C, Gamha Y, Ghedira Guegan C, Ben Romdhane L. Development of a mobile web services discovery and composition model. Cluster Comput 2020; 23(1): 29-42.

Al-Khalifa H. A framework for evaluating university mobile websites. Online Inf Rev 2014; 38(2): 166-85.

Liu H, Lobschat L, Verhoef PC, Zhao H. App adoption: The effect on purchasing of customers who have used a mobile website previously. J Interact Mark 2019; 47: 16-34.

Torres-Perez P, Mendez-Rodriguez E, Orduna-Malea E. Mobile web adoption in top ranked university libraries: A preliminary study. J Acad Librariansh 2016; 42(4): 329-39.

Narmenji M. User interface capabilities of Saman Library Sistem of Iran Public Libraries Foundation based on Nilsson's principles. Research on Information Science and Public Libraries 2017; 23(2): 199-217. [In Persian].

Khasseh A, Mokarami M. Designing and managing the website of libraries and information centers. Tehran, Iran: Payame Noor University; 2016. [In Persian].

Wong A. The role of emotionalsatisfaction in serviceencounters. Manag Serv Qual 2004; 14(5): 365-76.

Rehman DS. Measuring service quality in public and private sector university libraries of Pakistan. Pak J Libr Inf Sci 2012; 13(1): 1-11.

Fung RHY, Chiu DKW, Ko EHT, Ho KKW, Lo P. heuristic usability evaluation of University of Hong Kong libraries' mobile Website. J Acad Librariansh 2016; 42(5): 581-94.

Amritesh, Misra SC, Chatterjee J. Quality framework for credence-based informational services: Applying Kano’s method. Total Qual Manag Bus Excell 2018; 29(1-2): 116-47.

Acosta-Vargas P, Lujan-Mora S, Salvador-Ullauri L. Quality evaluation of government websites. Proceedings of the 4th International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG); 2017 Apr 19-21; Quito, Ecuador.

Wang WT, Ou WM, Chen WY. The impact of inertia and user satisfaction on the continuance intentions to use mobile communication applications: A mobile service quality perspective. International Journal of Information Management 2019; 44: 178-93.

Jafarbegloo M, Hamidy M, Anvari S, Famil Rohany A. Quality assessment of digital library services at University of Tehran; Using the Digiqual Model. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2014; 48(2): 309-24. [In Persian].

Rahimi A, Soleymani MR, Hashemian A. Quality assessment of digital library services in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, from the users' perspectives. Health Inf Manage 2018; 15(1): 46-9. [In Persian].

Khasseh AA, Zamani l, Soheili F. Mobile web adoption in Iranian academic libraries: An evaluation of quality of services. Journal of Library and Information Science Studies 2019. [In Press]. [In Persian].

Aldrich A. Universities and libraries move to the mobile web. Educause Quarterly 2010; 33(2): 106952

Mendez Rodriguez EM. Spanish public libraries on the web: What information do our public libraries offer on the Internet? Educación y Biblioteca 1999; 106 (11): 48-54. [In Spanish].

Paterson L, Low B. Student attitudes towards mobile library services for smartphones. Library Hi Tech 2011; 29(3): 412-23.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.