دوره 17، شماره 3، 1399 (شماره پیاپی 73)- در حال تکمیل

سیاست‌های تشویقی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم

فرشته داوری, خلیل علی‌محمدزاده, حانیه سادات سجادی, الهام احسانی چیمه

DOI: 10.22122/him.v0i0.4093

چکیده


مقدمه: تأمین و نگهداشت منابع انسانی سلامت در مناطق محروم، چالشی جهانی به ویژه در کشورهایی است که پراکندگی جغرافیایی بالایی دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی سیاست‌های تشویقی نظام سلامت ایران برای ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی بود و با رویکرد تحلیل سیاستی گذشته‌نگر در مرحله اول به صورت مروری به منظور شناسایی سیاست‌های تشویقی و در مرحله دوم با تعیین معیارهای اولویت‌بندی و تهیه پرسش‌نامه الکترونیکی جهت شناسایی تأثیرگذارترین سیاست‌ها با نظرخواهی از 26 نفر خبره انجام گردید.

یافته‌ها: 8 سیاست مشتمل بر50 مداخله طراحی و اجرا شد و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، برنامه پزشک خانواده، دستورالعمل توزیع دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پزشکان و قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن بالینی و طرح تحول سلامت در ماندگاری پرستاران از تأثیرات بیشتر و طولانی‌تری برخوردار بود.

نتیجه‌گیری: با وجود دستاوردهایی در جذب و ماندگاری پزشکان و پرستاران در مناطق محروم، هر یک از سیاست‌ها با چالش‌ها و نارسایی‌هایی مواجه می‌باشد. بنابراین، بازنگری کلی سیاست‌های تشویقی تأثیرگذار و رفع چالش برنامه‌ها با ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت هزینه‌ها و آگاهی از ترجیحات پزشکان، پرستاران و بیماران و همچنین، همسو نمودن سیاست‌ها با خدمات و مطالبات آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


سیاست‌های تشویقی؛ ماندگاری؛ پزشکان؛ پرستاران؛ مناطق محروم
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.