دوره 17، شماره 2، 1399 (شماره پیاپی 72)- در حال تکمیل

انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص‌های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی

ملکی رضایی-حقیقی, فرشید دانش, خدیجه ُشبانکاره, علي حميدی

DOI: 10.22122/him.v17i2.4101

چکیده


مقدمه: نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی، از جمله شاخص‌های علم‌سنجی است که جهت ارزیابی انتشارات علمی استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus بود.

روش بررسی: این مطالعه با استفاده از روش‌های علم سنجی و شاخص‌هاي نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی انجام ‌شد. همچنین، از تحليل شبكه‌هاي اجتماعي جهت ترسیم شبکه هم‏نویسندگی استفاده‌ گردید. جامعه آماری شامل تمام مقالات بیماری‌های ایسکمیک قلبی ایران در پایگاه Scopus طی بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2017 بود. نرم‌افزارهای Bibexcel، Pajek و Vosviewer به‌ منظور تجزیه و تحلیل تحلیل داده‏ها مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: شاخص‌های نفوذ اجتماعی نشان داد که میانگین مرکزیت رتبه بیماری‌های ایسکمیک قلبی در ایران 084/104، میانگین مرکزیت بینابینی 061/0 و میانگین مرکزیت نزدیکی 258/0 بود. بر اساس داده‌های مربوط به شاخص‌های نفوذ فکری، شاخص‌های H، G و HC به ترتیب 85، 167 و 62 گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: با وجود کیفیت نه‌ چندان قابل ‌قبول انتشارات ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی، کمیت انتشارات قلمرو مذکور رو به رشد می‌باشد، اما میزان همکاری علمی مطلوب نیست. انجام مطالعات علم‏سنجی در قلمروهای علوم پزشکی با استفاده از شاخص‏هایی مانند نفوذ فکری و اجتماعی و انتشار نتایج آن موجب می‌شود که پژوهشگران از وضعیت واقعی و جایگاه رشته تخصصی خود آگاهی یابند. آگاهی از نتایج چنین مطالعاتی، محققان را با دانشمندان اثربخش بین‏المللی آشنا می‌کند و زمینه‏های همکاری‌های علمی و انتشار مقالات اثربخش‏تر را فراهم می‏آورد.


واژگان کلیدی


ایسکمیک قلبی؛ پژوهشگران؛ نفوذ اجتماعی؛ نفوذ فکری؛ شاخص‌های مرکزیت؛ علم‌سنجی؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


WHO CVD Risk Chart Working Group. World Health Organization cardiovascular disease risk charts: Revised models to estimate risk in 21 global regions. Lancet Glob Health 2019; 7(10): e1332-e1345.

Zakerimoghadam M, Ebrahimi S, shahsavari H, Haghani H. The effect of self-management program after discharging on therapeutic adherence in patient with ischemic heart disease. Iran J Nurs Res 2016; 11(1): 17-24. [In Persian].

Yazdani K, Nejat S, Rahimi-Movaghar A, Ghalichee L, Khalili M. Scientometrics: Review of concepts, applications, and indicators. Iran J Epidemiol 2015; 10(4): 78-88. [In Persian].

Soheili F, Sharif Moghaddam H, Mousavi Chelak A, Khasseh A. The most influential researchers in iMetrics: A compound look at influence indicators. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2015; 49(1): 23-54. [In Persian].

Wang T, Zhang Q, Liu Z, Liu W, Wen D. On social computing research collaboration patterns: a social network perspective. Front Comput Sci 2012; 6(1): 122-30.

Zandian F, Moradian A, Hasanzadeh M. Analyzing scientific collaboration among Iranian medical researchers using social network indicators. Journal of Scientometrics 2019; 5(1): 99-116. [In Persian].

Khasseh AA, Soosaraei M, Fakhar M. Cluster analysis and mapping of Iranian researchers in the field of parasitology: With an emphasis on the co-authoreship indicators and h index. Iran J Med Microbiol 2016; 10(2): 63-74.

Ugolini D, Puntoni R, Perera FP, Schulte PA, Bonassi S. A bibliometric analysis of scientific production in cancer molecular epidemiology. Carcinogenesis 2007; 28(8): 1774-9.

Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam A, Soheili F, Mousavi Chelak A. Global research of chronic heart failure. J Guilan Univ Med Sci 2017; 26(103): 72-82. [In Persian].

Badar K, Hite JM, Badir YF. Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic research performance: The case of chemistry researchers in Pakistan. Scientometrics 2013; 94(2): 755-75.

Hasanzadeh P, Isfandyari-Moghaddam A, soheili f. Co-authorship and the re-lationship between so-cial influ-ence and the extent of effec-tiveness and productivi-ty of re-searchers in domain of chronic cardiovas-cular failure. Journal of Scientometrics 2018; 4(8): 143-60. [In Persian].

Esmaeilpour Bandboni M, Alizadeh I, Yekta Kooshali MH, Ramezani A. Scientometric analysis of radiology, nuclear medicine and medical imaging publications of Iran in the Web of Science and Scopus Databases. J Paramed Sci 2018; 9(1): 21-8.

Parvin S, Panahi S, Hoseini A. Global comparative analysis of the Iranian Research literature in the field of social networks in Scopus. Proceedings of the 4th International Conference on Web Research; 2018 Apr 25-26; Tehran, Iran.

Navidi F, Mansourian Y. An introduction to altmetrics: Alternative indicators to explore the impact of research with an emphasis on the social web. Journal of Scientometrics 2015; 1(1): 1-20.

Mohammadian S, Negahban MB. Measurement research in information science. Shiraz, Iran: Hamara Publications; 2014. [In Persian].

Schotten M, el Aisati M, Meester W, Steiginga S, Ross C. A brief history of Scopus: The World’s largest abstract and citation database of scientific literature. In: Cantu-Ortiz F, editor. Research analytics: Boosting University Productivity and Competitiveness through Scientometrics. Boca Raton, FL: CRC Press; 2017. p. 31-58.

Baas J, Schotten M, Plume A, Cote G, Karimi R. Scopus as a curated, high-quality bibliometric data source for academic research in quantitative science studies. Quantitative Science Studies 2020; 1(1): 377-86.

Fonseca BPFE, Sampaio RB, Fonseca MVA, Zicker F. Co-authorship network analysis in health research: Method and potential use. Health Res Policy Syst 2016; 14(1): 34.

Wu W, Xie Y, Liu X, Gu Y, Zhang Y, Tu X, et al. Analysis of scientific collaboration networks among authors, institutions, and countries studying adolescent myopia prevention and control: A review article. Iran J Public Health 2019; 48(4): 621-31.

Faramarz S, Farideh O. Concepts of centrality and density in scientific and social networks. National Studies on Librarianship and Information Organization 2013; 24(3): 92-108. [In Persian].

Jacobs D, Pichappan P. Research collaborations and scientific productivity among the research universities in South Africa. Proceedings of the International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics and 7th COLLNET Meeting; 2006 May 10-12; Nancy, France.

Hariri N, Nikzad M. Co-authorship networks of Iranian articles in library and information science, psychology, management and economics in ISI during 2000-2009. Iranian Journal of Information Processing and Management 2011; 26(4): 825-844. [In Persian].

Erfanmanesh MA. The impact of international research collaboration on the quality of scholarly output of Tehran University of Medical Sciences. J Health Adm 2017; 20(69): 42-56. [In Persian].

Soheili F, Sharif Moghaddam H, Mousavi Chelak A, Khasseh AA. An evaluation of iMetric studies through the scholarly influence model. Iranian Journal of Information Processing and Management 2016; 32(1): 25-50. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.