دوره 17، شماره 3، 1399 (شماره پیاپی 73)- در حال تکمیل:133-139

واکاوی قلمرو‌‌های مطالعاتی سرطان معده با استفاده از روش خوشه‎بندی سلسله‌ مراتبی

راضیه فرشید, فرامرز سهیلی, حامد غلامی, احسان گرایی

DOI: 10.22122/him.v17i3.4117

چکیده


مقدمه: مطالعات علم‌سنجی، یکی از کارامدترین روش‌های ارزشیابی علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر به شمار می‌رود. همچنین، خوشه‌بندی سلسله مراتبی، ابزار سودمندی در ارایه تصویری از پژوهش‌های یک قلمرو و درک ساختار دانشی آن می‌باشد. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف واکاوی ساختار فکری تحقیقات در حوزه سرطان معده انجام شد.

روش بررسی: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و به روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان و خوشه‌بندی سلسله مراتبی که از جمله روش‌های علم‌سنجی می‌باشد، انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلید واژه‌های مقالات نمایه شده در پایگاه Web of Science در زمینه سرطان معده بین سال‌های 1997 تا 2019 بود. بدین ترتیب، 58709 رکورد نمایه شده در پایگاه مذکور شامل 207625 کلید واژه استخراج گردید. داده‌ها با استفاده از نمودار راهبردی و نمودار دندروگرام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های مربوط به خو‌شه‌بندی سلسله مراتبی به روش Ward، منجر به شکل‌گیری چهار خوشه «Cell signsling in cancer, Oncogenes and cancer, Roll of cell cycle and check points in cancer, Reasons and diagnosis» در این قلمرو شد. خوشه‌ دوم (Oncogenes and cancer) دارای بیشترین مرکزیت و خوشه‌ اول (Cell signsling in cancer) دارای کمترین مرکزیت در ميان خوشه‌هاي مختلف بود. همچنین، خوشه‌ اول (Cell signsling in cancer) بیشترین تراکم و خوشه دوم (Oncogenes and cancer) کمترین تراکم را در ميان دیگر خوشه‌ها به خود اختصاص داد.

نتیجه‌گیری: خوشه‌بندی سلسله مراتبی توانایی ارایه تصویر روشنی از ساختار علمی مطالعات قلمرو‌‌ی سرطان معده را دارد. نتایج به دست آمده از تحلیل مقالات حوزه سرطان، منجر به شناخت قلمروهای نوظهور و توسعه نیافته است که مبنایی علمی برای محققان و سیاست‌گذاری‌های آینده می‌باشد.


واژگان کلیدی


سرطان‌های معده؛ خوشه‌بندی سلسله مراتبی؛ تحلیل هم‌واژگانی
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.