دوره 17، شماره 3، 1399 (شماره پیاپی 73)- در حال تکمیل:111-117

ديدگاه شهروندان عراقي درباره گردشگري درماني در ايران از نظر سياسي، اقتصادي و مذهبي

بهنام شاهنگیان, محمد علی عبدالوند, هاشم نیکومرام, محسن خون‌سیاوش

DOI: 10.22122/him.v0i0.4125

چکیده


مقدمه: عوامل سياسي، اقتصادي و فرهنگي محيط، نقشي مهمی در شکل‌گيري رفتار مصرف‌کنندگان خارجي ایفا می‌کنند. با اين حال، تاکنون تأثير این عوامل بر فرایند انتخاب مقاصد گردشگري درماني کشور در بازارهاي هدف خارجي مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ديدگاه شهروندان عراقي درباره گردشگري درماني در ايران از نظر سياسي، اقتصادي و مذهبي بود.

روش بررسي: این مطالعه با استفاده از طرح ترکيبي اکتشافي متوالي انجام شد. بدین ترتیب، در قسمت کیفی از طريق مصاحبه عميق با ۲۵ نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران عراقي و شيوه تحليل موضوعي، منابع احتمالي مقاومت شناسايي گردید. در قسمت کمي، 385 نفر از شهروندان عراقی به صورت در دسترس به پرسش‌نامه‌ای که روايي و پايايي آن تأیید شده بود، پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاري مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

يافته‌ها: موضوعات سياسي، اقتصادي و مذهبي به عنوان ابعاد اصلي مقاومت در بخش کيفي شناسايي گردید. بر اساس يافته‌هاي بخش کمی، عوامل سياسي و اقتصادي تأثير معنی‌داری بر مقاومت مصرف‌کنندگان عراقي داشت. مقاومتی که تمايل سفر به مقاصد گردشگري درماني و آشکارسازي اجتماعي تجربه سفر را کاهش داد، اما تأثيري بر ارزيابي کيفيت خدمات مذکور نشان نداد.

نتيجه‌گيري: موضوعات سياسي و اقتصادي موجب می‌شود تا کشور خاستگاه خدمات درمانی، احساسات منفی برای مشتریان خارجی خدمات پزشکی تداعی نماید و از این طریق، پیامدهای نامطلوبی همچون کاهش تمایل سفر به مقاصد گردشگری درمانی را به همراه داشته باشد. مدیران و دست‌اندرکاران این بخش بايد به اهمیت عوامل مذکور در فرايند تصميم‌گيري و انتخاب مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف به ویژه عراق توجه کنند و استراتژي‌هاي بازاريابي مناسبی را براي تعديل اثرات منفي اتخاذ نمايند.


واژگان کلیدی


گردشگري پزشکي؛ عراق؛ عوامل سياسي؛ اقتصاد؛ مذهب

تمام متن:

PDF

مراجع


Najafipour Moghadam FN, Masoudi Asl I, Hessam S, Farahani MM. In search a medical tourism marketing pattern in Iran: The case of cultural sensitivities. Int J Healthc Manag 2020; 1-6.

Azimi R, Mahmoudi G, Esmaeili HA. A study of the effect of advertising on attracting medical tourism. Int J Travel Med Glob Health 2017; 5(3): 89-93.

Klein JG, Ettenson R, Morris MD. The animosity model of foreign product purchase: An empirical test in the people's Republic of China. J Mark 1998; 62(1): 89-100.

Guo G, Zhou X, Tu H. Consumer animosity, self-efficacy and willingness-to-visit: an empirical study on young outbound tourism market. Tourism Tribune 2016; 31(2): 44-52.

Sanchez M, Campo S, Alvarez M. The effect of animosity on the intention to visit tourist destinations. J Dest. Mark Manage 2016; 7: 182-9.

Shoham A, Davidow M, Klein JG, Ruvio A. Animosity on the home front: The intifada in Israel and its impact on consumer behavior. J Int Mark 2006; 14(3): 92-114.

Alvarez M, Campo S. Consumer animosity and its influence on visiting decisions of US citizens. Curr Issues Tour 2020; 23(9): 1166-80.

Campo S, Alvarez MD. Animosity toward a country in the context of destinations as tourism products. J Hosp Tour Res 2019; 43(7): 1002-24.

Michaelis M, Woisetschlager D, Backhaus C, Ahlert D. The effects of country of origin and corporate reputation on initial trust: an experimental evaluation of the perception of polish consumers. Int Mark Rev 2008; 25(4): 404-22.

Yang Q, Snell K, Tsai WS. Understanding consumer animosity in the politicized global market: From the perspective of young transnational consumers. J Int Consum Mark 2015; 27(3): 220-36.

Broughton DE, Schelble A, Cipolla K, Cho M, Franasiak J, Omurtag KR. Social media in the REI clinic: What do patients want? J Assist Reprod Genet 2018; 35(7): 1259-63.

Riefler P, Diamantopoulos A. Consumer animosity: A literature review and a reconsideration of its measurement. Int Mark Rev 2007; 24(1): 87-119.

Abraham V, Poria Y. A research note exploring socially visible consumption in tourism. Tour Manag 2019; 70: 56-8.

Josiassen A, George Assaf A. Look at me-I am flying: The influence of social visibility of consumption on tourism decisions. Ann Tour Res 2013; 40(1): 155-75.

Jaff D, Tumlinson K, Al-Hamadan, A. Challenges to the Iraqi health system call for reform. Journal of Health Systems 2018; 3(2): 9-12.

Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol 2006; 3(2): 77-101.

Gruber T, Szmigin I, Reppel AE, Voss R. Designing and conducting online interviews to investigate interesting consumer phenomena. Qual Market Res Int J 2008; 11(3): 256-74.

Bahaee M, Pisani MJ. Iranian consumer animosity and U.S. products: A witch's brew or elixir? Int Bus Rev 2009; 18(2): 199-210.

Al Ganideh SF, Elahee MN. Dealing with “enemy-brothers”: Sunni Arab consumers’ animosity toward Iran and Turkey. J Consum Mark 2018; 35(4): 451-62.

Heinberg M. Outbreaks of animosity against the West in China: effects on local brand consumption. Int Mark Rev 2017; 34(4): 514-35.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.