دوره 17، شماره 4، 1399 (شماره پیاپی 74)- در حال تکمیل

رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی

سید مرتضی غیور باغبانی, منیره یگانه مفرد, فائزه حامد همراهیان, زهرا علیدادی

DOI: 10.22122/him.v17i4.4129

چکیده


مقدمه: جذب و حفظ گردشگران پزشکی و تبديل استفاده‌كنندگان از خدمات گردشگري پزشکی به گردشگران وفادار، از اهمیت باﻻيي برخوردار است. تحلیل وضعیت می‌تواند موجب تقویت توانمندی‌ها در صنعت گردشگری پزشکی و حفظ گردشگر پزشکي شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رضایت گردشگران پزشکی با قصد مراجعه مجدد از طریق اعتماد در مقاصد گردشگری پزشکی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماري آن شامل گردشگران پزشکی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد بود که 384 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش روایی، از روایی محتوا و سازه (بار عاملی همه متغیرها بالاتر از 6/0) و به منظور سنجش پایایی از ضریب Cronbach's alpha (953/0) استفاده گردید. داده‌ها به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی روابط متغیرهای تحقیق نشان داد که رضایت گردشگران پزشکی ارتباط معنی‌داری با اعتماد به کارکنان و اعتماد به بیمارستان داشت. همچنین، تأثير اعتماد به کارکنان و اعتماد به بیمارستان بر قصد مراجعه مجدد گردشگران پزشکی مورد تأييد قرار گرفت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: سه عامل «رضایت گردشگران پزشکی، اعتماد به کارکنان و اعتماد به بیمارستان» نقش اساسی در مراجعه مجدد گردشگران پزشکی دارد که از این بین، اعتماد به كاركنان، بیشترین تأثیر را در افزایش قصد مراجعه مجدد گردشگران پزشکی به بیمارستان‌ها به خود اختصاص داد.

 


واژگان کلیدی


رضایت؛ گردشگری پزشکی؛ اعتماد

تمام متن:

PDF

مراجع


Akbari M, Meshkani Z, Kazemi Kariani A, Moalemi S. A look at the medical tourism industry. Proceedings of the 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development; 2015 Feb 19; Tehran, Iran. [In Persian].

Kazemi R, Moazami Ghoudarzi R. Electronic marketing program in medical tourism industry. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Management; 2016 May 27; Tehran, Iran. [In Persian].

Vahedi S. Investigation of effective factors on tourist attraction and retention in cities (Case study: Nour city). Proceedings of 2nd Regional Conference on Sustainable Development in the Southern Border of Caspian Sea; 2011 Dec 15; Nour, Iran. [In Persian].

Shabani A, Taleghani M. The effect of previous visits and tourists' satisfaction with a destination on their intention to return (Case study: Health tourists). Journal of Geography and Environmental Studies 2013; 2 (6): 55-64. [In Persian].

Han H, Hyun SS. Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. Tourism Management 2015; 46: 20-9.

Connell J. Contemporary medical tourism: Conceptualisation, culture and commodification. Tourism Management 2013; 34: 1-13.

Mohammadzadeh Y, Moradkhani O, Yahyavi Dizaj J. Health tourism capacities in Iran; Barriers, challenges and solutions. Proceedings of the International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism; 2015 Feb 24-26; Tabriz, Iran. [In Persian].

Pizzutti dos Santos C, Basso K. Do ongoing relationships buffer the effects of service recovery on customers' trust and loyalty? Int J Bank Mark 2012; 30(3): 168-92.

Taghipourian MJ, Eyni Mirhassanlo UU-B. Effect of foreign health tourists' satisfaction from destination on word of mouth advertising in Tehran's hospitals. Journal of Healthcare Management 2017; 8(3): 29-40. [In Persian].

Mechinda P, Serirat S, Anuwichanont J, Gulid N. An examination of tourists loyalty towards medical tourism in Pattaya, Thailand. International Business and Economics Research Journal 2010; 9(1): 55-70.

Amini Q. Statistics and its application in research. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2008. [In Persian].

Chiu CM, Hsu MH, Lai H, Chang CM. Re-examining the influence of trust on online repeat purchase intention: The moderating role of habit and its antecedents. Decis Support Syst 2012; 53(4): 835-45.

Han H. The healthcare hotel: Distinctive attributes for international medical travelers. Tour Manag 2013; 36: 257-68.

Carranza Ro, Diaz E, Martin-Consuegra Navarro D. The influence of quality on satisfaction and customer loyalty with an importance-performance map analysis: Exploring the mediating role of trust. Journal of Hospitality and Tourism Technology 2018; 9(3): 380-96.

Abubakar A, Ilkan M. Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism perspective. J Dest Mark Manage 2016; 5(3): 192-201.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.