دوره 17، شماره 4، 1399 (شماره پیاپی 74)- در حال تکمیل

توان نظر داوران Cochrane و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها

عادله اسعدی, هاجر ستوده, جواد عباسپور, مصطفی فخراحمد

DOI: 10.22122/him.v17i4.4130

چکیده


مقدمه: فرامتن یا متن درباره متن، در بهبود بازیابی اطلاعات و یادگیری ماشینی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی قدرت سامانه‌های مبتنی بر دو نوع فرامتن شامل نظر داوران Cochrane و بافتارهای استناد در شناسایی متن کامل و بخش‌های اصلی چکیده‌های کارآزمایی‌های بالینی تصادفی کنترل ‌شده انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود و به روش تحلیل محتوای کمی، به بررسی 846 مقاله کارآزمایی بالینی پرداخت. نظر داوران و بافتارهای استناد از پایگاه‌های Cochrane و Colil استخراج شد. سپس 30 مدرک پایه تصادفی به‌ عنوان جایگزین پرسش انتخاب و شباهت متنی آن‌ها با مجموعه آزمایشی محاسبه گردید. منحنی عملکرد سامانه برای هر فرامتن و ترکیب آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

یافته‌ها: سطح زیر منحنی عملکرد برای سامانه مبتنی بر نظر داوران، مطلوب (638/0) و برای سامانه‌های بافتارهای استناد (807/0) و ترکیبی (936/0) بالاتر بود. نظر داوران در بخش روش‌شناسی (606/0) و بافتار استناد در بخش مقدمه (661/0)، بالاترین سطح زیر منحنی را نشان داد.

نتیجه‌گیری: نظر داوران و بافتارهای استناد، توان شناسایی صحیح متون مرتبط را دارند. نظر داوران در شناسایی بخش روش‌شناسی و بافتارهای استناد در شناسایی بخش مقدمه توانایی بالاتری را نشان می‌دهند. ترکیب دو سامانه، قدرت آن‌ها را در شناسایی بخش بحث و نتیجه‌گیری به حداکثر می‌رساند. این قدرت را می‌توان در بهبود عملکرد سامانه‌های یادگیری ماشینی، بازیابی، طبقه‌بندی و خلاصه‌سازی متن به کار برد.


واژگان کلیدی


شباهت متنی؛ نظر داوران کاکرین؛ بافتار استناد؛ پردازش زیان طبیعی
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.