دوره 17، شماره 4، 1399 (شماره پیاپی 74)- در حال تکمیل

شناسایی مفاهیم نوظهور و کشف ساختار دانش حوزۀ سردردهای ضربان‌دار

صالح رحیمی, فرامرز سهيلي, یوسف امینی‌نیا, فرشید دانش

DOI: 10.22122/him.v17i4.4132

چکیده


مقدمه: خوشه‌بندي مفاهيم و شناسايي حوزه‌هاي جديد مطالعاتي، از جمله كاربردهاي جديد مطالعات ترسيم ساختار علم می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم‌واژگانی و بررسی ساختار فکری دانش در تحقیقات حوزه سردردهای ضربان‌دار انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش از نوع علم‌سنجی بود و در آن از فنون تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده گردید. جامعه آماری مطالعه را تمامی تولیدات علمی حوزه سردردهای ضربان‌دار نمایه شده در پایگاه Web of Science در بازه زمانی سال‌های 2005 تا 2017 تشکیل داد. تولیدات علمی تحقیق حاضر، 35050 رکورد بود. به منظور تحلیل هم‌واژگانی، 41037 کلید واژه استخراج شد. پس از یکسان‌سازی، ماتریس هم‏واژگانی تهیه گردید و با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای مورد تحليل قرار گرفت.

یافته‌ها: از نظر فراوانی، کلید واژه «میگرن»، بیشترین فراوانی را داشت. یافته‌های مربوط به خوشه‌بندی سلسله مراتبی به روش Ward نیز منجر به شکل‌گیری 9 خوشه در این حوزه گردید. «فشار خون درون جمجمه»، «سردرد و درمان»، «تحریک عصبی و سردرد» و «آسیب تروماتیک مغز» خوشه‌هاي اصلي را تشکیل داد. تراکم و مرکزیت رتبه خوشه‌های حاصل از تحلیل هم‏واژگانی نشان ‏داد که خوشه «سرگیجه» بیشترین مرکزیت رتبه و خوشه «اضطراب» بیشترین مقدار تراکم را داشت.

نتیجه‌گیری: با استفاده از تحلیل هم‏رخدادی واژگان، به ‌خوبی می‌توان ساختار علمی یک حوزه را مشخص نمود. با توجه ‏به فراوانی کلید واژه‌ها و خوشه‌های به ‌دست ‌آمده از نمودار راهبردی، مشخص گردید که زمینه‌های موضوعی «تحمل‌پذیری» و «تحریک عصبی و سردرد»، مهم‌ترین زمینه‌های نوظهور در این حوزه می‌باشند.


واژگان کلیدی


تحلیل شبکه؛ سردردهای ضربان‌دار؛ ساختار دانش
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.