دوره 17، شماره 3، 1399 (شماره پیاپی 73):140-146

چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی برای بازگشایی و ارایه خدمات در زمان بحران کووید 19: تحلیلی بر راهنماها و اقدامات بین‌المللی

ابوالفضل طاهری, حسن اشرفی ریزی, مرضیه سعیدی‌زاده

DOI: 10.22122/him.v17i3.4134

چکیده


مقدمه: به ‌منظور شناسایی موارد اجرایی کتابخانه‌های عمومی در دوران شیوع بیماری کووید 19، توجه به راهکارها و اقدامات در سطح جهان امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و اقدامات کتابخانه‌های عمومی در خصوص بازگشایی و ارایه خدمات با تحلیل راهنماها و اقدامات بین‌المللی در این بحران انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مروری نقلی بود. پس از جستجوی موتور جستجوی Google و انتخاب 39 صفحه مرتبط از میان آن‌ها، مسایل مربوط به تأثیر کووید 19 بر خدمات کتابخانه‌های عمومی به روش تحلیل محتوای استقرایی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس کدهای استخراجی طبقه‌بندی شد. همچنین، جهت استحکام داده‌ها از طریق معیارهای اعتبارپذیری، انتقال‌پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری استفاده شد.

یافته‌ها: 340 کد در سه ‌طبقه اصلی و هفت‌ طبقه فرعی شناسایی گردید که شامل «اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی در کتابخانه‌ها، توسعه خدمات اطلاع‌رسانی در زمان بحران و محدودیت‌ها و چالش‌ها در ارایه خدمات کتابخانه‌ای در زمان این بحران» بود.

نتیجه‌گیری: از آن‌جا که مسؤولان کتابخانه‌های عمومی باید جنبه‌های مختلف را برای بازگشایی و یا توسعه خدمات در نظر گیرند، توجه به موضوعات شناسایی ‌شده در تحقیق حاضر به ‌عنوان بستر اولیه ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، نتایج به دست آمده می‌تواند در تدوین برنامه مدیریت بحران کووید 19 در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


کووید 19؛ کتابخانه‌های عمومی؛ پیشگیری و کنترل؛ خدمات اطلاعاتی

تمام متن:

PDF

مراجع


Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud SR, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence - a narrative review. J Mil Med 2020; 22(1): 1-11.

National Committee on COVID-19 Epidemiology, Ministry of Health and Medical Education, IR Iran. Fact Sheet [Online]. [cited 2020]; Available from: URL: http://corona.behdasht.gov.ir/page/25/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFL). COVID-19 and the Global Library Field [Online]. [cited 2020 Aug 4]; Available from: URL: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

Meeks RV. Weathering the storm: A systematized review of public library disaster literature public deposited [MSc Thesis]. Chapel Hill, NC: University of North Carolina; 2017.

Iranian Public Libraries Foundation. Result for Sistan flood [Online]. [cited 2020 Apr 19]; Available from: URL: https://www.iranpl.ir/search?q=%D8%B3%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+

Featherstone RM, Lyon BJ, Ruffin AB. Library roles in disaster response: An oral history project by the National Library of Medicine. J Med Libr Assoc 2008; 96(4): 343-50.

Braquet D. Library experiences of Hurricane Katrina and New Orleans Flood survivors. Libres 2010; 20(1): 1-23.

Tu-Keefner F, Liu J, Hartnett E, Hastings SK. Health information services and technology access during and after a disaster: Lessons learned by public librarians in South Carolina. Journal of Consumer Health on the Internet 2017; 21(1): 26-39.

Zach L. What do i do in an emergency? The role of public libraries in providing information during times of crisis. Science and Technology Libraries 2011; 30(4): 404-13.

Harris R, Wathen C, Chan D. Public library responses to a consumer health inquiry in a public health crisis: The SARS experience in Ontario. Ref User Serv Q 2005; 45(2): 147-54.

Zaleski N. Librarian's Disaster Planning and Community Resiliency Guidebook and Workbook [Online]. [cited 2015 Sep 30]; Available from: URL: https://www.njstatelib.org/news/librarians-disaster-planning-and-community-resiliency-guidebook-and-workbook/

Brinks V, Ibert O. From corona virus to corona crisis: The value of an analytical and geographical understanding of crisis. Tijds voor econ en Soc Geog 2020; 111(3): 275-87.

Momeni Rad A. Qualitative content analysis in research tradition: Nature, stages and validity of the results. Educational Measurement 2013; 4(14): 187-222.

Herring SC. Web content analysis: expanding the paradigm. In: Hunsinger J, Klastrup L, Allen M, editors. International handbook of internet research. Dordrecht, Netherlands: Springer Netherlands; 2010. p. 233-49.

Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 2005; 15(9): 1277-88.

Bansal J. Disaster management in libraries: An overview. Gyankosh- The Journal of Library and Information Management 2015; 6: 9.

Welsh T, Higgins S. Public libraries post-Hurricane Katrina: A pilot study. Library Review 2009; 58(9): 652-9.

Ashrafi-rizi H, Kazaempour Z. The challenges of information service related to the COVID-19 crisis. J Mil Med 2020; 22(2): 207-9. [In Persian].

Luo L, Park VT. Preparing public librarians for consumer health information service: A nationwide study. Libr Inf Sci Resh 2013; 35(4): 310-7.

Mahmoudi H, Taheri A. Relation between information literacy and health literacy of students in Ferdowsi University of Mashhad. Hum Inf Interact 2015; 2(2): 31-41. [In Persian].

Ashrafi-rizi H, Kazempour Z. Information typology in coronavirus (COVID-19) Crisis; a Commentary. Arch Acad Emerg Med 2020; 8(1): e19.

Bashiri J, Zabihi Faridian F. Crisis management in the libraries case study: The libraries of affiliated of agricultural research, education and extension organization. Journal of Knowledge Studies 2017; 10(39): 13-25. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.