دوره 8، شماره 5، 1390 (شماره پیاپی 21)

ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP

فائزه اخلاقي, محمدحسين يارمحمديان, معصومه خوشگام, نوشين محبي

چکیده


مقدمه: دسترسی به کیفیت در آموزش عالی، مستلزم بررسی و قضاوت درباره‌ی چهار حوزه‌ی اهداف و خط‌مشی‌ها، سیاست‌های اجرایی، فرآیندهای عملیاتی، محصول و برون‌دادها است. الگوی CIPP (Context, Input, Process, Product) با نگاهی جامع به تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش می‌نماید اطلاعاتی را فراهم نماید که با استفاده از آن‌ها تصمیمات بخردانه در مورد حوزه‌های زمینه، درون‌داد، فرآیند و برون‌داد، اتخاذ گردد. این مطالعه با هدف ارزشیابی دوره‌ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی با استفاده از الگوی CIPP انجام گردیده است.

روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و ارزشیابی بود که در سال 1389 در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه‌ی آماری از پنج زیر جامعه‌ی مدیران گروه، استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و مسؤولان کتابخانه تشکیل شد که مشتمل بر 140 نفر بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پنج پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بر اساس مقیاس رتبه‌بندی لیکرت بود. سؤالات پرسش‌نامه بر اساس شاخص‌های عوامل مورد ارزیابی، طراحی شد و خصیصه‌ی مورد نظر را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌نمود. بنابراین روایی ابزار بر اساس روش اعتبار صوری و محتوایی، حقایق و مفاهیم طرح شده در متون معتبر علمی و دریافت نظرات استادان راهنما و مشاور و برخی از صاحب‌نظران تعیین و تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌های مدیران گروه، استادان، دانشجویان، مسؤولان کتابخانه و دانش‌آموختگان از ضریب Cronbach's alpha استفاده و مقدار آن به ترتیب 74/0، 93/0، 89/0، 95/0 و 80/0 برآورد شد. از آمار توصیفی و نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

یافته‌ها: بالاترین سطح مطلوبیت کل، مربوط به عامل اعضای هیأت علمی (84/4) در حوزه‌ی درون‌داد (قسمت منابع انسانی) و کمترین سطح مطلوبیت کل مربوط به عامل بودجه (50/2) در حوزه‌ی درون‌داد (قسمت منابع مالی) بود.

نتیجه‌گیری: ارزشیابی مستمر برنامه‌های گروه‌های مدارک پزشکی و دوره‌ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی به بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌‌ها و بالابردن سطح کیفی آن‌ها کمک می‌کند.

واژه‌‌های کلیدی: ارزشیابی؛ مدل CIPP؛ برنامه‌های آموزشی؛ کیفیت.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.