دوره 17، شماره 6، 1399 (شماره پیاپی 76) - در حال تکمیل

شناسایی جنبه‌های کاربردی، حوزه‌های پزشکی و روند‌های فن‌آورانه شکل‌ دهنده فرصت‌های کارآفرینانه آینده تله‌مدیسین

علی مبینی دهکردی, جهانگیر یدالهی فارسی, ابوالقاسم عربیون, مصطفی کشاورز ترک

DOI: 10.22122/him.v0i0.4230

چکیده


مقدمه: با رشد فن‌آوری‌های مؤثر در حوزه تله‌مدیسین، ضرورت شناسایی به‌موقع فرصت‌های این حوزه برای توسعه محصول موفق، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی جنبه‌ها، حوزه‌ها و روند‌های شکل ‌دهنده فرصت‌های کارآفرینی آینده در حوزه تله‌مدیسین انجام گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه مروری و توصیفی، سه‌ گام چارچوب شناسایی فرصت‌های کارآفرینی آینده به ترتیب با روش تحلیل روند جهت شناسایی روندهای فن‌آورانه تله‌مدیسین، تحلیل اثرات متقابل برای پیش‌بینی روندهای راهبردی آینده با تکمیل ماتریس 9 × 9 در پنل 5 نفره از خبرگان این حوزه و مرور 109 مقاله در پایگاه Scopus با جستجوی کلید واژه‌های Telemedicine و Opportunity به‌ منظور شناسایی جنبه‌های کاربردی و حوزه‌های پزشکی آینده فرصت‌های تله‌مدیسین به کار گرفته شد.

یافته‌ها: در گام اول، 9 روند فن‌آوری مؤثر بر آینده تله‌مدیسین شناسایی گردید. در گام دوم، روندهای فن‌آورانه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا به ‌عنوان روندهای تأثیرگذار، فن‌آوری‌های پوشیدنی و پردازش ابری به‌ عنوان روندهای استراتژیک شناخته شد. در گام نهایی، از یک سو جنبه‌های کاربردی (پیشگیری، تشخیص، درمان و زندگی سالم) و از سوی دیگر، حوزه‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی، آموزش و کسب اطلاعات، تغذیه و قلب و عروق، شکل ‌دهنده بیشتر فرصت‌های آینده تله‌مدیسین در پنج سال آینده این بازار برآورد شد.

نتیجه‌گیری: جهت توسعه محصول جدید موفق در تله‌مدیسین، چارچوب سه ‌بعدی (جنبه‌های کاربردی، حوزه‌های پزشکی و فن‌آوری) باید مد نظر قرار گیرد تا برای همکاری بین شرکت‌های توسعه ‌دهنده فن‌آوری و شرکت‌های حوزه سلامت مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


فرصت‌ها؛ کارآفرینی؛ تله‌مدیسین

تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.