دوره 17، شماره 6، 1399 (شماره پیاپی 76) - در حال تکمیل

بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی

حامد عسگری, نادر خالصی, امیر اشکان نصیری‌پور, رضا زیاری

DOI: 10.22122/him.v17i6.4248

چکیده


مقدمه: با توجه به فراوانی بروز و شیوع و ماهیت خاص بیماری‌های قلبی- عروقی در کشورمان و تعدد، تنوع، پیچیدگی و گران‌قیمت بودن خدمات و تجهیزات تشخیصی و درمانی، امکان القای تقاضا در این دسته از بیماری‌ها بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف آزمون رویکرد حداقل مربعات جزیی عوامل مرتبط با تقاضای القایی در بیماری‌های قلبی- عروقی و ارایه الگویی از ارتباط این عوامل انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع کتابخانه‌ای با مرور 39 مقاله و سپس پیمایشی با نمونه 118 نفره بود. ابتدا به وسیله فن تحلیل محتوای کیفی، فهرستی از عوامل، زیرعامل‌ها و مؤلفه‌های مرتبط با تقاضای القایی استخراج گردید. سپس با تکمیل پرسش‌نامه رواسازی شده توسط پزشکان، کارشناسان، کارکنان و مراجعان به بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان در سال 1398، با استفاده از فن تحلیل مسیر، مدل برازش و الگوی نهایی با نظر متخصصان معتبرسازی شد.

یافته‌ها: در تحقیق حاضر، 5 عامل اصلی و 18 عامل فرعی و 82 گویه به دست آمد. در برازش مدل اندازه‌گیری، ضرایب پایایی ترکیبی، روایی متقاطع، همگرا و واگرای نتایج آزمون مطلوب و در برازش مدل ساختاری نیز ضرایب مسیر به ‌جزء در مسیر «بیماران»، مقادیر در سطح اطمینان 95 درصد معنی‌دار و میانگین ضریب تعیین مدل، 822/0 (قوی) و شاخص تناسب پیش‌بین به‌ جزء در مورد ویژگی‌های خدمات درمانی، بیشتر از 02/0 و از حد قابل ‌قبولی برخوردار بود. نتیجه بررسی برازش کلی، 133/0 گزارش گردید که نشان‌ دهنده مطلوبیت برازش کلی متوسط مدل بود. اعتبار الگوی نهایی ارایه ‌شده با 77 درصد توافق نظر متخصصان، مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، ضروری است در سطح کلان، سیاست مناسب جهت اصلاح ساختار شبکه و ارجاع و تقویت مدیریت اطلاعات اتخاذ گردد و در سطوح اجرایی نیز نسبت به اصلاح روش‌های پرداخت، تغییر تعرفه و فرانشیز و تغییر روش‌های بیمه‌گری و پوشش‌های آن اقدامات لازم صورت گیرد.


واژگان کلیدی


تقاضای القایی؛ نظام مراقبت سلامت؛ بیماران؛ بیماری‌های قلبی عروقی؛ بیمه
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.