دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):103-109

اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان در ایران

سهیل اصغری, سید عباس یزدانفر, ساناز لیتکوهی

DOI: 10.22122/him.v0i0.4249

چکیده


مقدمه: توجه به مفاهیم جدید در حوزه‌ برنامه‌ریزی و طراحی مراکز بهداشتی- درمانی، امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. یکی از گونه‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح و کارایی آن مورد تأکید قرار گرفته است، میکروبیمارستان‌ها هستند که با توجه به قابلیت آن‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی جهت توزیع خدمات بهداشتی- درمانی، استخراج و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مرتبط با ساخت چنین مجموعه‌هایی در کشور ضروری به نظر می‌رسد.

روش بررسي: در این پژوهش کتابخانه‌ای- توصیفی، نمونه‌ها شامل 16 نفر از مهندسان متخصص بیمارستان‌سازی به روش هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی 53 منبع و انجام مطالعات کتابخانه‌ای مربوط به میکروبیمارستان، به منظور مقایسه تطبیقی این مراکز با مراکز درمانی موجود در کشور، مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان مورد بررسی و استخراج قرار گرفت و اولویت‌بندی آن‌ها در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (Analytic Hierarchy Process) توسط جامعه آماری انجام شد.

يافته‌ها: دو مؤلفه‌ «دسترسی آسان‌تر برای استفاده‌کنندگان و افزایش بازده شغلی کارکنان به دلیل کمتر بودن تعداد مراجعان»، بیشترین اهمیت را در بین مؤلفه‌های مرتبط با احداث میکروبیمارستان در ایران کسب نمودند.

نتيجه‌گيري: با توجه به نتایج تحلیل داده‌ها دسترسی آسان‌تر، امکان جذب مراجعان در مقیاس محلی و سرعت و بازده عملکردی بیشتر کارکنان در کنار هزینه ساخت کمتر به علت کوچک مقیاس بودن مجموعه، اولویت‌های اول در بین مؤلفه‌های مرتبط با ساخت میکروبیمارستان در کشور است و به نظر می‌رسد این ایده می‌تواند پاسخ مناسبی برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی درمانی در کشور باشد.


واژگان کلیدی


میکروبیمارستان؛ بیمارستان محلی؛ تحلیل سلسله مراتبی

تمام متن:

PDF

مراجع


Oklahoma ER & Hospital. All-About Micro Hospitals [Online]. [cited 2018 Dec 12]; Available from: URL: https://okerhospital.com/all-about-micro-hospitals/

Nelson M. Micro-Hospitals: A Strategic Response for Hospital and Health System Sponsers [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.erdman.com/insights/micro-hospitals-a-strategic-response-for-hospitals-and-health-systems/

Brick L. Micro hospital [Online]. [cited 2019]; Available from: URL: https://advis.com/services/micro-hospitals/

Stefano GB, Kream RM. The micro-hospital: 5G telemedicine-based care. Med Sci Monit Basic Res 2018; 24: 103-4.

Mirza A. Micro-Hospitals Provide Health Care Closer to Home. US News [Online]. [cited 2017 Apr 24]; Available from: URL: https://www.usnews.com/news/healthcare-of-tomorrow/articles/2017-04-24/micro-hospitals-offer-an-alternative-health-care-model-for-local-communities

Kevin A. TenBrook, What's Behind the Micro-Hospital Buzz? [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.philowilke.com/philowilke-partnership-micro-hospital/

Society for Healthcare Strategy and Market Development. Futurescan 2018-2023: SHSMD; 2018. P. p. 27-31.

Boden S. Why Health Care Systems Are Building Micro Hospitals [Online]. [cited 2018 Feb 26]; Available from: URL: https://www.wesa.fm/science-health-tech/2018-02-26/why-health-care-systems-are-building-micro-hospitals

Ghodsipour H. Analytical Hierarchy Process(AHP). Tehran, Iran: Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic) Publications; 2011. p. 224. [In Persian].

Ardalani M, Ardalani H. The Book of Hospital Design [Online]. [cited 2015 Feb 26]; Available from: http://hospital-ir.com/articledetails/6085/ [In Persian].

Fast Track Urgent Care. What's the Difference between Urgent Care and Walk-in Clinics? [Online]. [cited 2016 July 5]; Available from: URL: https://fastrackmd.com/blog/difference-between-urgent-care-walk-in-clinic

Ministry of Health and Medical Education. Standards for planing and design of safe hospitals. Vol. 10. General Requirements. Tehran, Iran: MOHME Publications; 2013. p. 50-353. [In Persian].

Lovelace B. No-Frills Micro Hospitals with as Few as 8 Rooms Emerge as a New Way to Cut Health-Care Costs [Online]. [cited 2018 Mar 2]; Available from: URL: https://www.cnbc.com/2018/03/02/no-frills-micro-hospitals-emerge-as-a-new-way-to-cut-health-care-costs.html

Atiq A, Mehmood A. Service delivery innovation in health sector - micro-hospital. Proceedings of the 2019 International Conference on Information Resources Management - ICT Research for the New Connected World, CONF-IRM 2019; 2019 May 27; Auckland, New Zealand.

Ministry of Health and Medical Education. Statistical report of hospital statistics and information system [Online]. [cited 2017]; Available from: URL:

http://td.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/portal_content/File/darman/madarek%20pezeshki/avab.pdf

Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization. Population by Country Divisions [Online]. [cited 2016]; Available from: URL: http://iwo.ir/populationstatistics1395

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.