دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):110-116

خدمات مراقبت تسکینی به بیماران صعب‌العلاج در کشورهای منتخب

خاطره دبیرزاده, احمدرضا رئیسی, نسرین شعربافچی‌زاده

DOI: 10.22122/him.v18i3.4286

چکیده


مقدمه: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، مراقبت‌های تسکینی باید در اولویت برنامه‌های سلامت عمومی و مدیریت بیماری‌ها قرار گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه خدمات مراقبت تسکینی در کشورهای منتخب و ارایه‌ پیشنهاد‌هایی برای ارایه این خدمات در ایران بود.

روش بررسي: این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و تطبیقی در سال 1400-1399 انجام شد. اطلاعات به روش بررسی متون و با استفاده از کلید واژه‌های «مراقبت تسکینی و صعب‌العلاج»، از پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی ‌زبان PubMed، Web of Scince، ISI (Institute for Scientific Information) و Scopus و پایگاه‌های فارسی SID (Scientific Information Database) و Magiran در کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه جمع‌آوری گردید.

يافته‌ها: انگلستان و ایالات متحده آمریکا به‌ عنوان کشورهای پیشرو در ارایه مراقبت تسکینی، خدمات جامع و گسترده‌ای را به بیماران صعب‌العلاج ارایه می‌دهند. ترکیه نیز در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی در زمینه خدمات تسکینی داشته و جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده است. در ایران بسیاری از خدمات مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج هنوز به ‌کارگیری نشده است یا مراکز ارایه این خدمات بسیار محدود می‌باشد. صاحب‌نظران در حیطه خدمات تسکینی اعتقاد دارند که در کشور ایران نسبت به انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه، توجه کمتری به سازماندهی این‌گونه مراکز شده است.

نتيجه‌گيري: با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو و اقدامات کشورهای در حال پیشرفت در زمینه‌های ساختار سازمانی، تأمین و حمایت مالی، نظارت بر ارایه خدمات، مراقبت توسط گروه‌های بین‌رشته‌ای، نیازسنجی مراقبت‌ها، آموزش و جذب نیروی انسانی، می‌توان چارچوبی برای ایران تهیه کرد.


واژگان کلیدی


مطالعه تطبیقی؛ مراقبت تسکینی؛ صعب‌العلاج

تمام متن:

PDF

مراجع


Mousavi F, Beiranvand M. The effect of palliative care on the quality of life of cancer patients: A systematic review. Nursing Development in Health 2020; 11(1): 8-17. [In Persian].

Wittenberg-Lyles E, Goldsmith J, Ferrell B, Burchett M. Assessment of an interprofessional online curriculum for palliative care communication training. J Palliat Med 2014; 17(4): 400-6.

Ghanbarimotlagh A, Tahmasbi M. Theoretical foundations and comparative studies in the system of supportive and palliative care cancer. Tehran, Iran: Iran National Cancer Research Network; 2012. p. 8-113. [In Persian].

World Health Organization. World Report on Mortality, 2018 [Online]. [cited 2018]; Available from: URL: https://www.who.int/data/mortality/country-profile

NHS Health Scotland. Coordination of palliative care in community settings. Summary report. 2018; Available from: URL: http://www.healthscotland.scot/media/1733/coordination-of-palliative-care-in-community-settings.pdf

Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136(5): E359-E386.

Heydari H. Home-based palliative care: A missing link to patientsGÇÖ care in Iran. HAYAT 2018; 24(2): 97-101.

Amiresmaeili MR, Imani E, Sarvestani Amin J. Evaluation of terminal life cost for patients admitted in teaching hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences in 2014. Journal of Health-Based Research 2015; 1(2): 133-43.

Hassankhani H, Rahmani A, Dehghannezhad J. Development of Palliative Care in Cancer Patients: A Neglected Necessity. Iran Journal of Nursing 2019; 31(115): 1-5. [In Persian].

World Health Organization. Working Together for Health: The WHO Health Report 2006 [Online]. [cited 2006]; Available from: URL: https://www.who.int/whr/2006/whr06_en.pdf

Sleeman KE, Timms A, Gillam J, Anderson JE, Harding R, Sampson EL, et al. Priorities and opportunities for palliative and end of life care in United Kingdom health policies: A national documentary analysis. BMC Palliative Care 2021; 20(1): 108.

Ten KM, Onwuteaka-Philipsen BD, Van den Block L, Deliens L, Gambassi G, Heymans MW, et al. Palliative care provision in long-term care facilities differs across Europe: Results of a cross-sectional study in six European countries (PACE). Palliat Med 2019; 33(9): 1176-88.

Arias-Casais N, Garralda E, Rhee J, De Lima L, Pons Izquierdo J, Clark D, et al. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019. Vilvoorde, Belgium: EAPC Press; 2019.

UK Health Care. Palliative Care - Pediatric [Online]. [cited 2021]; Available from: URL: https://ukhealthcare.uky.edu/kentucky-childrens-hospital/services/support-services/palliative-care

Finlay I. UK Strategies for palliative care. J R Soc Med 2001; 94(9): 437-41.

Hughes MT, Smith TJ. The growth of palliative care in the united states. Annu Rev Public Health 2014; 35(1): 459-75.

Morrison RS. Models of palliative care delivery in the United States. Curr Opin Support Palliat Care 2013; 7(2): 201-6.

Mather HL, Coats H, Desanto K, Dionne-Odom JN, Smith CB, Gelfman LP. Update in hospice and palliative care. J Palliat Med 2019; 22(4): 357-63.

Taylor DH, Kaufman BG, Olson A, Harker M, Anderson D, Cross SH, et al. Paying for palliative care in medicare: evidence from the four seasons/duke CMMI demonstration. J Pain Symptom Manage 2019; 58(4): 654-61.

Fay M. Hospice Costs & End-of-Life Options [Online]. [cited 2021 Apr 29]; Available from: URL: https://www.debt.org/medical/hospice-costs/

MACSA. Supportive and palliative care in countries around the world [Online]. [cited 2021]; Available from: URL: https://macsa.ir/fa/global-situation-of-palliative/

Terzioglu F, Sahan FU, Boztepe H. Palliative care to the cancer patient: Turkish nurses' perspectives. J Palliat Care Med 2015; S5: 004

Akyar I. Palliative and supportive care in Turkey: Literature review and current status of research. Proceedings of the Sigma Theta Tau International's 27th International Nursing Research Congress; 2016 Jul 21-25; Cape Town, South Africa.

Bagcivan G, Bakitas M, Palmore J, Kvale E, Nichols AC, Howell SL, et al. Looking back, moving forward: A retrospective review of care trends in an academic palliative and supportive care program from 2004 to 2016. J Palliat Med 2019; 22(8): 970-6.

Ozgul N, Gultekin M, Koc O, Goksel F, Bayraktar G, Ekinci H, et al. Turkish community-based palliative care model: A unique design. Ann Oncol 2012; 23(Suppl 3): 76-8.

Walker DK, Edwards RL, Bagcivan G, Bakitas MA. Cancer and palliative care in the United States, Turkey, and Malawi: Developing global collaborations. Asia Pac J Oncol Nurs 2017; 4(3): 209-19.

Ministry of Health and Medical Education. Clinical Medicine Guideline to Providing Palliative Care to End-Cancer Patients in Palliative Medicine [Online]. [cited 2021]; Available from: URL: http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/2-teb_taskini.pdf

MACSA: Supporter of Cancer Patients [Online]. [cited 2021]; Available from: URL: https://macsa.ir/fa

Nouraei SM, Sajadi SA, Malekzadeh R, Mohagheghi SMA, Mousavi Jarahi A, Ghorbani A, et al. Cancer incidence in Iran in 2002, an international estimation. J Med Counc I.R. Iran 2006; 24(1): 48-56. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.