دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):97-102

اولویت‌بندی مهم‌ترین اقلام داده‌ای از دیدگاه پزشکان برای طراحی پنل میز کار پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستان‌های آموزشی

فرزانه حسینی, افشین صرافی نژاد, محمد مهدی قائمی

DOI: 10.22122/him.v18i3.4300

چکیده


مقدمه: پزشکان نیاز به ابزارهای شخصیسازی شده دارند که با دسترسی مناسب به اطلاعات بیماران، به آن‌ها در اتخاذ مناسبترین تصمیم بالینی کمک نماید. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی اقلام داده‌ای مهم برای طراحی پنل میز کار الکترونیکی پزشک در سیستم اطلاعات بیمارستانی بود.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی در بیمارستانهای تحت پوشش دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان و زاهدان انجام شد. جامعه تحقیق، کلیه پزشکان در سطوح مختلف بودند. روش نمونهگیری طبقهای و تصادفی با حداقل حجم نمونه 3 تا 5 نفر در هر گروه تخصصی در نظر گرفته شد. طی دو فاز پیاپی، ابتدا حداقل دادههای ضروری از طریق مراجع معتبر مورد شناسایی قرار گرفت و سپس نظرات از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمعآوري گردید.

یافته‌ها: 298 متغیر به عنوان اقلام دادهای شناسایی و در پرسشنامههای اختصاصی در 18 گروه پزشکی و از 70 نفر پزشک نظرخواهی گردید. از کل اقلام، 57 قلم دادهای از نظر همه پزشکان مشترک بود و سایر اقلام غیر مشترک بین 5 تا 45 مورد انتخاب و در سه سطح اولویت‌بندی شد.

نتیجهگیری: دسترسی به دادههای بالینی بیماران برای پزشکان اهمیت فراوانی دارد و لازم است پنل میز کار پزشک به شکل یک ابزار روزمره برای آن‌ها قابل استفاده گردد.


واژگان کلیدی


سیستم‌های اطلاعات بیمارستان؛ نیازسنجی؛ انفورماتیک بالینی؛ داشبورد بالینی

تمام متن:

PDF

مراجع


Lee KH, Yoo S, Shin H, Baek RM, Chung CY, Hwang H. Development of digital dashboard system for medical practice: maximizing efficiency of medical information retrieval and communication. Stud Health Technol Inform 2013; 192: 1091.

Moghadasi H, Sheykh Taheri A. Organizational structure of the health information management departments in hospitals: A new model for Iran. Payesh 2008; 7(2): 129-40. [In Persian].

Aghajani M. Analysis and comparison of hospital information systems. Teb va Tazkieh 2003; (47): 29-36. [In Persian].

Duberman T, Bloom L, Conard S, Fromer L. A call for physician leadership at all levels. Physician Exec 2013; 39(2): 24-6, 28, 30.

Shortliffe E. Biomedical Informatics. New York, NY: Springer; 2014.

Karlawish J. Desktop medicine. JAMA 2010; 304(18): 2061-2.

Riazi H, Betaraf E, Abedian S. Functional assessment of the hospital information system. Tehran, Iran: Sarvarkian; 2013. p.6. [In Persian].

Salmanizadeh F, Sarafi Nejad A, Etminan A. Redesinig and automation of the electronic discharge summary in Shafa Educational Hospital in Kerman affiliated with Kerman University of Medical Sciences [Thesis]. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences; 2021.

Hosseini, F. Needs assessment for designing an electronic physician's desk panel in hospital information system [MSc Thesis]. Kerman, Iran: Faculty of Management and Medical Informatics, Kerman University of Medical Sciences; 2021.

Wyatt JC, Wyatt SM. When and how to evaluate health information systems? Int J Med Inform 2003; 69(2-3): 251-9.

Farzandipour M, Meidani Z, Gilasi HR, Dehghan Banadaki R. Ranking of hospital information systems based on requirements of Iran in 2013. Jounal of Modern Medical Information Sciences 2015; 1(1): 1-9. [In Persian].

Koopman RJ, Steege LM, Moore JL, Clarke MA, Canfield SM, Kim MS, et al. Physician information needs and electronic health records (EHRs): Time to reengineer the clinic note. J Am Board Fam Med 2015; 28(3): 316-23.

Moeil Tabaghdehi K, Ghazisaeedi M, Shahmoradi L, Karami H, Bashiri A. Designing a minimum data set for major thalassemia patients: towards electronic personal health record. Journal of Community Health Research 2018; 7(1): 24-31. [In Persian].

Swartz JL, Cimino JJ, Fred MR, Green RA, Vawdrey DK. Designing a clinical dashboard to fill information gaps in the emergency department. AMIA Annu Symp Proc 2014; 2014: 1098-104.

Martikainen S, Viitanen J, Korpela M, Laaveri T. Physicians’ experiences of participation in healthcare IT development in Finland: Willing but not able. Int J Med Inform 2012; 81(2): 98-113.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.