دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):124-130

عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی در حوزه سرطان

ليلا نعمتي انارکي, محمدرضا علی‌بیک, رضیه زینلی نصرآبادی

DOI: 10.22122/him.v18i3.4326

چکیده


مقدمه: از آن‌جا که وب به یک منبع مهم جهت کسب اطلاعات تبدیل شده است و ابزارهای جستجو به منظور بازیابی اطلاعات در وب استفاده می‌شوند، شناسایی توانایی‌ها و محدودیت‌های این ابزارها از اهمیت فراوانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی بر اساس چهار مقوله «معیارهای جستجو، نمایش، راهبری و کاربرپسندی» در بازیابی سرطان‌های شایع انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود. پنج کلید واژه آزاد و کنترل شده سرطان‌های شایع، از سرعنوان موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) انتخاب و در پنج موتور جستجوی تخصصی پزشکی و سه پایگاه اطلاعاتی تخصصی پزشکی جستجو گردید. به منظور بررسی عملکرد آن‌ها، از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در قسمت معیارهای جستجو و نمایش، موتور جستجوی Trip و پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed و Embase بیشترین امتیاز را کسب کردند. در قسمت معیارهای راهبری موتورهای جستجوی Trip و WebMD و پایگاه اطلاعاتی Embase و از لحاظ معیارهای کاربرپسندی نیز موتور جستجوی MedlinePlus و پایگاه اطلاعاتی Embase بیشترین امتیاز را به دست آوردند.

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از تحقیق می‌تواند برای پژوهشگران وکاربران حوزه سلامت به ویژه حوزه سرطان‌ که هدف از جستجوی آن‌ها دستیابی به بازیافت (جامعیت) یا دقت (مانعیت) در حوزه سرطان می‌باشد، بر اساس شرایط خود که مبتنی بر نیاز، دانش و... است، مفید باشد. طراحان و سیاست‌گذاران موتورها و پایگاه‌های اطلاعاتی هم می‌توانند از نقاط قوت و ضعف مطرح شده استفاده نمایند.


واژگان کلیدی


موتور جستجو؛ پایگاه اطلاعاتی؛ علم اطلاعات پزشکی؛ سرطا‌ن‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Griffiths KM, Tang TT, Hawking D, Christensen H. Automated assessment of the quality of depression websites. J Med Internet Res 2005; 7(5): e59.

Cotten SR, Gupta SS. Characteristics of online and offline health information seekers and factors that discriminate between them. Soc Sci Med 2004; 59(9): 1795-806.

Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol 2009; 20(3): 556-63.

Heiydari S, Salahshorian A, Rafie F, Hoseini F. Correlation of perceived social support and size of social network with quality of life dimension in cancer patients. Feyz 2008; 12(2): 15-22. [In Persian].

Petersen PE. Oral cancer prevention and control--the approach of the World Health Organization. Oral Oncol 2009; 45(4-5): 454-60.

Serati Shirazi M. A comparative study of the accuracy of general and specialized medical search English in retrieving documents related to children diseases. National Studies on Librarianship and Information Organization 2009; 20(1): 77-94. [In Persian].

Hersh W, Heting M. Image retrieval in medicine: the image CLEF medical image retrieval evaluation. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology. 2007; 33(3): 24-7.

Ghazi Mirsaeid SJ, Haghani H, Akbari AR. Comparative study on selected search engines and meta search engines in retrieving physiotherapy information from the world wide web and determining overlap between them survey. Health Inf Manage 2007; 4(1): 11-21. [In Persian].

Rahmani M, Hajizeinolabedini M. Comparison of the recall and function of the science direct and springer databases [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University; 2014. [In Persian].

Izadi A, Shahini SH, Abacian S. Comparison of child search engines in terms of search capabilities, user interface and information display [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: Shahid Chamran University of Ahvaz, 2017. [In Persian].

Negi Y, Kumar S. A comparative analysis of keyword- and semantic-based search engines. Advances in Intelligent Systems and Computing 2014; 243: 727-36.

Azizan A, Bakar ZA, Ismail NK, Amran MF. Interface features of semantic web search engine. Proceedings of the 2013 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services; 2013 Dec 2-4; Kuching, Malaysia. IEEE; 2013. p. 142-7.

Abbasi Dashtaki N, Cheshmeh Sohrabi M. Google, Yahoo and Bing Search Engines' Performance in the Persian information retrieval: A Fuzzy and classical evaluation. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization 2019; 30(2): 96-111. [In Persian].

Wang L, Wang J, Wang M, Li Y, Liang Y, Xu D. Using Internet search engines to obtain medical information: A comparative study. J Med Internet Res 2012; 14(3): e74.

Miller MP, Blatnik JA. Evaluation of information on the Internet regarding surgical mesh for hernia repair: analysis of websites found through three popular search engines. Hernia 2021. [ Epub ahead of print].

Mirgood SH, Ghiasi M, Daliri S, Kouchakinejad Eramsadati L, Abbasian Joushghani A. A comparison of accuracy in specialized medical search and general search engines for retrieving medical image. Educational Development of Jundishapur 2015; 6(2): 131-8. [In Persian].

Asadi Qadikolaei O, Asadi S, Noroozi A, Ehsani RA. A comparison of precision in general search engines and specialized databases for radiology image retrieval. Journal of Healthcare Management 2014; 5(2): 77-87. [In Persian].

Global Cancer Observatory, International Agency for Research on Cancer. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2021.

Zandian F, Masodi Nasrabadi A, Latifi M, Zadvali Khajeh L. Study of Comparative the performance of search engines and meta engines. Journal of Academic Librarianship and Information Research 2016; 49(4): 511-39. [In Persian].

Ebnehoseini Z. Health information search engine the new tools of health literacy. Med Technol J 2017; 1(4): 76-136.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.