دوره 18، شماره 3، 1400 (شماره پیاپی 79):135-137

مراحل پرهیز از شبه اطلاعات و ضد اطلاعات در بافت سلامت: بیان دیدگاه

زهرا کاظم‌پور, حسن اشرفی ریزی

DOI: 10.22122/him.v18i3.4366

چکیده


-

تمام متن:

PDF

مراجع


Keshavarz H. Information seeking: From information needs to information credibility. Tehran, Iran: Ketabdar Publishing; 2015. [In Persian].

Amiri Aghadaei F. Principles of marketing. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2009. [In Persian].

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.