دوره 10، شماره 3، 1392 (شماره پیاپی 31)

دلايل ترخيص با رضايت شخصي در بيماران بستري و سرپایی مرکز آموزشی و درمانی شفا

مهديه خراساني‌زاده, حسينعلي ابراهيمي

چکیده


مقدمه: ترخیص با رضایت شخصی، ترک بیمارستان با وجود توصیه‌های پزشکی می‌باشد که می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک مشکل با اهمیت قابل توجه باشد. این پژوهش به شناسایی دلایل ترخیص با رضایت شخصی در مرکز آموزشی و درمانی شفا پرداخته است.

روش بررسی: این پژوهش به صورت بررسی مقطعی در بیماران مرخص شده در شش ماهه‌ی دوم سال 1389 در بیمارستان شفا انجام شده است. علت ترخیص در 9295 نفر از بیمارانی که ترخیص با میل شخصی شده بودند، در چک لیست محقق ساخته وارد گردید و با نرم‌افزار SPSS نتایج تجزیه و تحلیل شدند. روایی با روایی محتوا و صوری، پایایی آن با روش Split-half سنجش شد (78/0 = r). داده‌ها با آمار توصیفی تحلیل گردید.

یافته‌ها: میزان رضایت شخصی در بخش‌های بستری 19/5 درصد و در بخش اورژانس نیز میزان ترخیص با میل شخصی 61/10 درصد است. از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین جنسیت و وضعیت تأهل در بیماران بستری و سرپایی دیده نشد. 45 درصد از موارد ترخیص با میل شخصی به علل مربوط به بیمارستان و 55 درصد موارد ترخیص با میل شخصی مربوط به علل شخصی بوده است.

نتیجه‌گیری: در مرکز آموزشی و درمانی شفا می‌توان با راه‌کارهایی مانند افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی بیماری، طرح‌ریزی برنامه‌ی درمان برای بیماران، ایجاد فضای مناسب برای استراحت بیماران و همراهیان، طراحی فضای سبز و محیطی خوشایند و ... از میزان ترخیص با رضایت شخصی کاست.

 

واژه‌های کلیدی: ترخیص بیمار؛ رضایت شخصی؛ بیماران؛ بیمارستان‌ها


تمام متن:

PDF

مراجع


- Feizi, A. Mohammadi,R. Patients' views about the factors affecting the patient's confidence to nurse.Journal of Medical Sciences 2006 ;52(13): 177

[Persian]

- Kavusi, Z. Hatam,N. et al.Factors affecting the rate of patients discharged with a personal satisfaction in of Shiraz Namazi Hospital in Last quarter 1388." Available at: URL http://www.sid.ir .Accessed july 2011

-Rangrazejedi, F.Rangrazejedi, M. Rezaeemofrad,M, et al. Discharge for inpatient hospitals affiliated with the personal satisfaction in the city of Kashan University of Medical Sciences the first half year 1387. Hakim Research.2010; 13(1);33-39 [Persian]

-Rangraze jedi, F. Rabiee,R. What is rate of respect the rights of patients in Government hospital in Kashan. Available at: URL http://moloodjafari.blogspot.com/ Accessed 2011[Persian]

- Omidvari, S. Scrutinizing the factors affecting patient satisfaction research. Electronic Journal Sepid weekly 2006; 256 . Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]

- Hwang, S. Gupta,R. What happens to patientswho leave hospital against medical advice? CMAJ 2003

- JeremiahJ, O. Stein , A. Who leaves againstmedical advice? J Gen Intern Med 2003;10: 403-405.

- Carrese, J. Refusal of care:patient's well-being and physicians ethical obligations; but doctor, I want to go home. JAMA 2006; 296(6): 691-695.

- Mohagheghi, M. Public hospitals have no choice. Electronic Journal Sepid Weekly 2011; 256 . Available at: www.sepidweekly.ir.[Persian]

- Marandi,S. Bottleneck, and strategies to increase the satisfaction of the public hospitals

Lack of resources, time and cause. Electronic Journal Sepid weekly 2011;256:3. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]

-Discharge Against Medical Advice (AMA). Available at: URL aportal.arakmu.ac.ir. Accessed 2011[Persian]

- barati, O. Sadaghat, M.Discharge Against Medical Advice (AMA).2008 . Available at: www.zums.ac.ir. Accessed 2011[Persian]

- Tavallaei, S. Asari, S et al. Discharge against medical advice from Psychiatry Ward. Journal of Military Medicine 2006; 8(1): 24-30[Persian]

- Hajavi, A.Sarbaz, M.Moradi, N.Medical records.Tehran.electronic rayan;1999.338.[Persian book].

- Alimadadi, H. How satisfied are patient from the public hospitals? Electronic Journal Sepid Weekly 2011;256: 12. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]

- Ghazizadehhashemi, S. Takes years to fix problems in public hospitals. Electronic Journal Sepid weekly 2011; 256. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]

- Kabirzadeh, A. Mohseni saravi,B et al. Evaluation and release of personal satisfaction in childrenwithBooAliHospital.2009 Available at:

URL :hamayesh.shmu.ac.ir/ [Persian]

- Karimi, S. reasons fail in public hospitals to roads and wells satisfaction of the patient. Electronic Journal Sepid weekly 2011;256. Available at: www.sepidweekly.ir [Persian]

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.