دوره 5، شماره 1، 1387

به‌کارگیری سیستم اطلاعات در بیمارستان‌های شهر اصفهان و ارایه‌ی یک مدل پیشنهادی

مرضيه مختاري پور, سيد علي سيادت

چکیده


چكیده

مقدمه: با توجه به پدیده‌ی انفجار اطلاعات در اثر رشد فن‌آوری اطلاعات و ابزارهای الكترونیك و رایانه‌ای در دهه‌ی گذشته، برپا کردن سیستم‌هایی برای تولید و مدیریت اطلاعات ضروری است. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی میزان كاربست سیستم‌های اطلاعاتی در بیمارستا‌ن‌ها و مزایا و معایب آن پرداخت.

روش بررسی: در این تحقیق توصیفی، 15 نفر از مدیران بیمارستان‌های شهر اصفهان از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی سازمان‌یافته با آنان با استفاده از چك‌لیست 18 سؤالی در ارتباط با وظایف، ویژگی‌ها، مزایا و معایب سیستم‌های اطلاعاتی با پایایی 90/0 = r و روایی محتوایی و صوری تأیید شده توسط افراد متخصص انجام شد. پس از جمع‌آوری مصاحبه و چك‌لیست‌ها، پاسخ‌ها كد گذاری و در قالب سه مقوله‌ی وظایف، ویژگی‌ها و تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی بر فرهنگ سازمانی ارایه شد.

یافته‌ها: بیمارستان‌ها شامل 11 زیرسیستم پذیرش، ترخیص و هزینه‌یابی بیمار، بایگانی، آزمایشگاه، اطاق عمل، مدیریت مدارك پزشكی، مدیریت بخش‌ها، رادیولوژی، پرستاری، داروخانه و انبار دارویی، آمار و اطلاعات بیمارستانی می‌باشد. مزایای سیستم‌های اطلاعاتی در بیمارستان شامل صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌ی نیروی انسانی، ارسال سریع داده‌ها و افزایش قابلیت دسترسی و معایب آن شامل محرمانه بودن اطلاعات بیمار و اسناد پزشكی، عدم همكاری و تلاش سازمان‌های مرتبط با بیمارستان و هزینه‌ی بالا در استفاده از سیستم اطلاعات برای بیمارستان‌ها بود.

نتیجه‌گیری: سیستم‌های اطلاعاتی در بیمارستان شامل 6 زیر سیستم كلی برنامه‌ریزی خدمات، ارسال صورت‌حساب، تجهیزات، مدیریت منابع، درمان و بهداشت عمومی است كه عناصر فرهنگ سازمانی بر هر كدام از این زیرسیستم‌ها تأثیر می‌گذارد.

واژه‌های كلیدی: نظام‌های اطلاعات بیمارستانی؛ بیمارستان‌ها؛ فرهنگ.


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.