دوره 5، شماره 1، 1387

دیدگاه مدیران و توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری دانشگاه علوم پزشكی شیراز

علي كشتكاران, فروزنده احمدزاده, مهدي كلانتري

چکیده


چكیده

مقدمه: فن‌آوری اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها، تجهیزات، دانش و مهارت‌هاست كه از آنها در گردآوری، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. هدف این پژوهش تعیین نتایج توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شیراز از دیدگاه مدیران و کارکنان مربوط در سال 1384 بود.

روش بررسی: در این پژوهش کاربردی- توصیفی، 170 از مدیران و كاركنان حوزه‌ی معاونت‌های پشتیبانی، آموزشی، پژوهشی و واحدهای اداری و مالی ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در سال 1384 بود. پژوهشگر با استفاده از پرسش‌نامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخت. این پرسش‌نامه در برگیرنده‌ی اطلاعات فردی جامعه پژوهش، زمان و مدت استفاده از فن‌آوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی و مزایا و كاربرد استفاده از فن‌آوری اطلاعات بود. روایی علمی پرسش‌نامه باز روش اعتبار محتوا و پایایی آن با Cronbach Alfa مساوی 75/0 اثبات شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL انجام شد.

یافته‌ها: بیشترین فراوانی در مزایای استفاده از فن‌آوری اطلاعات مربوط به انجام سریعتر وظایف (7/60 درصد) و كمترین مربوط به دستیابی به اهداف شغلی بود (5/18 درصد). بیشترین كاربرد نرم‌افزارها مربوط به WORD (56 درصد) وكمترین مربوط به نرم‌افزارهای ارتباطات آنلاین (كنفرانس الكترونیكی، chat و ...) بود (3/5 درصد).

نتیجه‌گیری: مزایای استفاده از فن‌آوری اطلاعات در واحدهای اداری به كاهش هزینه‌ها، انجام سریعتر و كیفیت بهتر وظایف محدود می‌گردد. نبود تأمین امنیت اطلاعات مهم سازمان به علت نبودن نرم‌افزارهای حفاظتی مناسب، سبب شده است تا پاسخ‌دهندگان کمترین استقبال را از فن‌آوری اطلاعات در تأمین امنیت اطلاعات مهم سازمان به عمل آورند.

واژه‌های كلیدی: تكنولوژی اطلاعات؛ كاركنان اداری؛ دانشگا‌ه‌ها


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.