دوره 5، شماره 1، 1387

استناد به مجلات الكترونیك رایگان پزشكی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشكی ایران

عليرضا رحيمي, رقيه عسگرظ, سميه تقي‌يار, اعظم اکبري

چکیده


چكیده

مقدمه: برای عملی شدن رسالت کتابخانه‌ها برای تأمین دسترسی سریع و بهینه‌ی پژوهشگران به اطلاعات، تهیه‌ی مجلات الکترونیکی معتبر با دسترسی آزاد می‌تواند مکملی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی آنان باشد. در این مقاله میزان استناد به مجلات الكترونیك رایگان پزشكی پایگاه اطلاعاتی DOAJ در مقالات مجلات معتبر دانشگاه‌های علوم پزشكی ایران بررسی شد.

روش بررسی: این پژوهش با روش پیمایشی - توصیفی به تحلیل استنادی مآخذ 38 مجله‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشكی تیپ یک کشور در بین سا‌‌ل‌های 1385-1384 از نظر میزان استناد به 369 مجله‌ی الکترونیکی رایگان پزشکی موجود در پایگاه DOAJ پرداخت. داده‌های پژوهش با استفاده از دو چک‌لیست گوناگون که یکی به بررسی تعداد استنادهای مقالات مجلات ایرانی و دیگری به جمع‌آوری استنادها به مجلات رایگان می‌پرداخت، از مجلات علمی-پژوهشی ایران جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: میزان استناد به مجلات الكترونیك رایگان پزشكی كمتر از یك درصد بود و میزان استناد به آنها در سال 85 رشد محسوسی را نسبت به 84 نشان نمی‌داد؛ از این میان مجله Daru  دانشکده‌ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و Iranian Urology Journal دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی بیشترین استناد به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی را داشتند. همچنین در موضوعات medicine (general) Public health میزان استنادها به مجلات الکترونیک رایگان پزشکی بیشتر از سایر موضوعات پزشکی بود. از بین 369 مجله الکترونیک رایگان پزشکی، مجله BMC Public health  با 2 مورد استناد در حوز‌ه‌ی بهداشت عمومی بیشترین استنادها را به خود اختصاص داد.

نتیجه‌گیری: شناسایی و معرفی مجلات معتبر و پراستناد الكترونیك رایگان پزشكی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و ارائه آنها به جامعه پزشکی از راه‌های گوناگون امری ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا فراهم نمودن زمینه‌ی دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نیاز پژوهشگران وظیفه‌ی اصلی کتابخانه‌ها در محیط‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی به شمار می‌رود.

واژه‌های كلیدی: نشریات ادواری؛ استناد، پایگاه‌های اطلاعاتی


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.