دوره 5، شماره 1، 1387

بررسی گلوگاه‌ها در فرآیند ترخیص بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

سيما عجمي, سعيده كتابي

چکیده


چكیده

مقدمه: فرآیند ترخیص یک گلوگاه اساسی در مدیریت بیمارستان است و اصلاح مسیر ترخیص یک استراتژی اصلی است که کلیه‌ی فعالیت‌های بیمارستان به منظور نیل به هماهنگی حول این استراتژی تعریف، تدوین و اجرا می‌گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین گلوگاه‌ها و میانگین زمان انتظار بیماران بستری در فرآیند ترخیص و راه‌کارهایی برای کاهش آن در بیمارستان شهید بهشتی در سال 1385 بود.

روش بررسی: در این پژوهش کاربردی و تحلیلی-‌موردنگاری، جمعیت هدف صاحبان فرآیند ترخیص شامل کارکنان، مدیران و مشتریان داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به ترخیص و همچنین بیماران بستری و همراهان آنان به عنوان مشتریان خارجی که به یکی از واحدهای بیمارستانی جهت انجام امور اداری ترخیص مراجعه می‌کنند را شامل می‌شد. ابزار شامل دو پرسش‌نامه و چهار فرم جمع‌آوری اطلاعات زمان‌سنجی بود. روایی فرم جمع‌آوری اطلاعات و پرسش‌نامه‌های طراحی شده توسط کارشناسان و پایایی دو پرسش‌نامه به ترتیب با ضریب Chronbach Alfa مساوی 85 و 92 درصد تصویب شد. نتایج حاصل از این پرسش‌نامه‌ها و فرم جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی روش‌های آمار توصیفی (تعیین درصد و توزیع فراوانی) و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و (Windows Quantative Systems for Business) Win QSB تحلیل شد.

یافته‌ها: از دیدگاه جامعه‌ی مورد پژوهش، فاکتورهای اصلی تأثیرگذار بر زمان متوسط انتظار در بیمارستان بهشتی در اصفهان، مسائل مالی بیماران و در دسترس نبودن اینترن‌ها برای نوشتن برگه‌های خلاصه پرونده بود. بالاترین طول زمان در فرآیند ترخیص 74/0 در دقیقه در کار اینترن‌ها و کمترین 002/0 در دقیقه در داروخانه بود.

نتیجه‌گیری: برنامه‌ریزی برای ترخیص نقش مهمی در سیستم بهداشت و سلامت در اکثر کشورها دارد و هدف آن کاهش طول ماندگاری بیمار در بیمارستان و بستری بیماران جدید در بیمارستان می‌باشد. بنا بر این باید بین ایستگاه‌های مرتبط با فرآیند ترخیص یک پل ارتباطی وجود داشته باشد و نظام اطلاعات بیمارستانی این پل ارتباطی است.

واژه‌های كلیدی: بیمارستان ها؛ ترخیص بیمار؛ زمان


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.