دوره 5، شماره 1، 1387

رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه

ابراهيم سلماني ندوشن, داوود حسيني نسب, فرهاد شکرانه ننه کران

چکیده


چكیده

مقدمه: پایگاه‌‌های اطلاعاتی الكترونیكی یكی از مهمترین منابع كسب اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی است كه اهمیت این منابع در زمینه‌ی تحقیق و رشد علم ضرورت مطالعاتی در این زمینه را روشن می‌كند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی استفاده‌ از مجلات الکترونیکی آبونمان شده‌ی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تعداد واحدهای درسی و مرتبه‌ی علمی اعضای هیأت علمی آن دانشگاه، به انجام رسید.

روش بررسی: این مطالعه از نوع تحلیلی است كه گردآوری داده‌ها با پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه‌ای كه روایی آن با مطالعه‌ی آزمایشی روی گروه كوچكی از اعضای هیأت علمی و پایایی آن با فرمولCronbach Alfa  تأیید شده بود، در بین 123 نفر از اعضای نمونه توزیع و تكمیل شد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول Cochrane تعیین شد و انتخاب از بین افراد جامعه نیز با روش تصادفی صورت گرفت. تحلیل یافته‌ها نیز با كمك از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد كه بیشترین استفاده از پایگاه اطلاعاتی Science Direct وكمترین استفاده نیز از پایگاه Willey بود. عدم كیفیت اطلاعات پایگاه‌ها مهمترین عامل بازدارنده‌ی استفاده از پایگاه‌‌ها بود و ناكافی بودن منابع (كمیت) و عدم دسترسی آسان به اینترنت در درجه‌ی بعدی اهمیت قرار گرفتند، همچنین افزایش تعداد پایگاه‌ها و در اختیار داشتن اینترنت پرسرعت مهمترین عواملی بودند كه می‌توانست موجب افزایش میزان استفاده از پایگاه‌ها توسط اعضای هیأت علمی شود.

نتیجه‌گیری: با افزایش ساعات تدریس اعضای هیأت علمی، استفاده آنها از پایگاه‌های اطلاعاتی کاهش می‌یافت که به نظر می‌رسد به علت کمبود وقت آنها برای بهره‌گیری از اطلاعات به روز باشد. بدین صورت پیشنهاد می‌گردد به منظور استفاده بیشتر از اطلاعات و همچنین افزایش کیفیت تدریس، ساعات تدریس اعضای هیأت علمی تعدیل شود.

واژه‌های كلیدی: پایگاه‌های اطلاعاتی؛ دانشگاه‌ها؛ بازیابی اطلاعات؛ اشتراك منابع


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.