دوره 5، شماره 1، 1387

تعیین هزینه‌ی سودمندی بانک‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 2007

سعيد کريمي, مريم يعقوبي, عليرضا رحيمي, محمد جواد آل‌مختار

چکیده


چكیده

مقدمه: افزایش شدید هزینه‌ها در تمام دنیا اکثر دولت‌ها و سازمان‌های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد آن به تفکر پرداخته، این خدمات را از جنبه‌های مالی و اقتصادی مورد تحلیل قرار دهند. در این راستا محاسبه‌ی ‌هزینه از ابزارهای حیاتی و مهم در جلوگیری از به هدر رفتن منابع، کاهش منطقی هزینه‌ها و استفاده‌ی بهینه از امکانات است. از این رو این تحقیق با هدف محاسبه‌ی هزینه سودمندی بانک‌‌های اطلاعاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.

روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و گذشته‌نگر انجام گرفت؛ بدین ترتیب که در محاسبه‌ی هزینه، هزینه‌ی ‌اشتراک هر یک از بانک‌های اطلاعاتی به علاوه‌ی هزینه‌ی نیروی انسانی، هزینه‌ی مواد مصرفی و هزینه‌ی استهلاک تجهیزات و ساختمان محاسبه گردید. این محاسبات بر اساس چک‌لیست محقق ساخته بر اساس آیتم‌های ذکر شده صورت گرفت. زمان انجام این تحقیق سال 2007 میلادی بود. سپس هزینه‌ی ‌تمام شده به ازای میزان Dawn load هر مقاله در هر یک از بانک‌های اطلاعاتی مذکور محاسبه شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که هزینه سودمندی بانک اطلاعاتی Elsevier از همه بیشتر و هزینه سودمندی بانک Springer از همه کمتر است. در این میان بانک اطلاعاتی Ovid نیز دارای میزان هزینه سودمندی مناسبی بود.

نتیجه‌گیری: مدیران در سیستم‌‌های اطلاع‌رسانی باید با کمک گرفتن از تکنیک‌های مدیریتی منابع اطلاعاتی خود را ارزیابی نموده، به انتخاب بهتر گزینه‌های ممکن بپردازند. در این میان می‌توان یکی از عوامل مهم تهیه و انتخاب پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز تمدید مدت اشتراک آنها را هزینه سودمندی آنها دانست.

واژه‌های كلیدی: تحلیل هزینه سودمندی؛ هزینه و هزینه سنجی؛ پایگاههای اطلاعاتی؛ دانشگاهها


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.