دوره 5، شماره 1، 1387

بررسی رابطه‌ی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر كرمان

محمود نکويي مقدم, علي حسن زاده, وحيد يزدي فيض آبادي

چکیده


چكیده

مقدمه: سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یكی از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصمیم‌گیری مدیران در سازمان به شمار می‌روند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر كرمان پرداخته است.

روش بررسی: این مطالعه از دسته مطالعات مقطعی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را كارشناسان ادارات دولتی شهر کرمان تشکیل داده بودند و حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای معادل 385 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای شامل دو بخش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بود. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش محتوا برای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت 83 درصد و برای پرسش‌نامه‌ی ساختار سازمانی 82 درصد و پایایی پرسشنامه‌ها به ترتیب با استفاده از تکنیک آزمون-بازآزمون و تعیین ضریب همبستگی برابر 92 درصد و 88 درصد تعیین گردید. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون‌های همبستگی اسپیرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحلیل لگ خطی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: بین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و متغیر تمرکز با ضرایب همبستگی Kendall 408/0 و Spearman 309/0 ارتباط مستقیم معنی‌داری وجود داشت. بین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و متغیر رسمیت با ضرایب همبستگی Kendall و Spearman به ترتیب 314/0- و 238/0- ارتباط معنی‌دار ولی معکوس وجود داشت.

نتیجه‌گیری: استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می شود.

واژه‌های كلیدی: نظام‌های مدیریت اطلاعات؛ سازمان‌های دولتی؛ ساختارهای اداری


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.