دوره 5، شماره 1، 1387

اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمدرضا ملكي, معصومه خوشكام, پريسا شجاعي

چکیده


چكیده

مقدمه: یکی از مشکلات اساسی که مراکز بهداشتی درمانی، به خصوص بیمارستان‌ها در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه با آن رو به‌ رو می‌شوند، نبودتعادل بین نیازها و منابع در دسترس می‌باشد كه این امر ارائه خدمات پزشكی با كیفیت مطلوب را با خطر مواجه می‌كند. این مقاله نیز با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران از نظر تأمین تجهیزات لازم در مواجهه با بلایا تدوین شده است.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل ده بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود كه بخشی از یک پژوهش بزرگتر در مورد بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران در مواجهه با بلایا از چهار بعد امنیت، ارتباطات، ملزومات و تخلیه در سال 1385 بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، چك‌لیستی بود كه برای تعیین اعتبار صوری آن از نظر استادان صاحب نظر دانشگاه استفاده شد كه با مشاهده و مصاحبه با افراد مختلف بر حسب مورد (مدیر بیمارستان، مدیر پرستاری، دبیر كمیته حوادث غیر مترقبه و ...) تكمیل گردید و به منظور تحلیل داده‌ها مشخصه‌های توصیفی نظیر فراوانی‌ها، نسبت‌ها و متوسط درصد با استفاده از ابزار SPSS محاسبه شد.

یافته‌ها: یافته‌های به دست آمده حاکی از آن است که در مدیریت بلایا از بعد ملزومات، بیمارستان نواب صفوی و هفتم تیر بیشترین درصد امتیاز( 6/66) و بیمارستان‌های هاشمی نژاد، شفا، فیروزگر و حضرت رسول (ص) کمترین متوسط درصد امتیاز (0/60) را به دست آوردند.

نتیجه‌گیری: مدیریت و به طور كلی مشكل تأمین ملزومات در هنگام وقوع بلایا، در همه بیمارستان‌های مورد پژوهش وجود دارد ولی دو بیمارستان آموزشی (نواب صفوی و هفتم تیر)، به طور نسبی از صورت مناسب‌تری برخوردار می‌باشند. بنا بر این بر لزوم تدوین برنامه‌ای در همه بیمارستان‌های یاد شده، به منظور استفاده مؤثر از منابع موجود و جلوگیری از اتلاف منابع بیش از پیش تأكید می‌گردد.

واژه‌های كلیدی: بیمارستان‌ها؛ برنامه‌ریزی بیمارستان؛ بلایا؛ مدیریت ایمنی از حوادث


تمام متن:

PDFCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Noncommercial uses of the work are permitted, provided the original work is properly cited.