دوره 8، شماره 7، 1390 (ویژه نامه ی اقتصاد سلامت)

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (74 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

چالش های اقتصادی نظام سلامت ایران
مجيد داوري
چکیده (2800 مشاهده)     |     متن کامل PDF (781 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رابطه مخارج سلامت و رشد اقتصادی در استان های ایران
مصطفي عماد زاده, مرتضي سامتي, داود صافي دستجردي
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (129 دریافت)     |     XML
ارتقای کارآمدی استفاده از نیروی انسانی در خدمات سلامت باروری زنان در ایران؛ یک تحلیل هزینه- خدمت
مجيد داوري, شهناز کهن, بهناز انجذاب, مژگان جوادنوري
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (85 دریافت)     |     XML
تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها
الهه آزاد, سعيده کتابي, ايرج سلطاني, مجيد باقرزاده
چکیده (308 مشاهده)     |     متن کامل PDF (201 دریافت)     |     XML
برآورد هزینه‌ی درمان و طول دوره‌ی بستری شدن با استفاده از رویکرد شبکه‌ی‌ عصبی
سعيد صمدي, مينو نظيفي نائيني, سحر عباسپور
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
ارتباط عوامل اقتصادی- اجتماعی با شیوع سزارین خودخواسته در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی نیک‌نفس رفسنجان
مجيد داوري, محمدرضا مرآثي, زهره قرشي, ميترا مختاري
چکیده (91 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
تعیین و ارزش‌دهی پارامترهای مؤثر در هزینه‌ی تولید پروژه‌های نرم‌افزاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفيسه حاج رحيمي, طاهره يعقوبي, سيد سعيد آيت
چکیده (76 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اجزای سرمایه‌ی فکری در دانشگاه
سوسن بهرامي, سعيد رجايي پور, محمدحسين يارمحمديان
چکیده (82 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML

مقاله مروری نقلی

بار اقتصادی و هزینه های سلامت ناشی از بیماریهای مزمن در ایران و جهان
سعيد کريمي, مرضيه جوادي, فاطمه جعفرزاده
چکیده (364 مشاهده)     |     متن کامل PDF (2063 دریافت)     |     XML