تماس با ما

تماس با دفتر مجله 

 راحله سموعی
 آدرس: اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 
تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031 

ایمیل:  jim@mng.mui.ac.ir 

 

تماس با سردبیر

دکتر محمدرضا رضایتمند

استادیار، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تلفن: 37925123-031
دورنگار: 36684799-031
ایمیل: r.rezayatmand@mng.mui.ac.ir

 

تماس حمایت 

انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)ا
تلفن: 32224335-031
ایمیل: farapublications@gmail.com