هيأت تحريريه

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند

مدیر داخلی: راحله سموعی

شورای نويسندگان 


دکتر حسن اشرفی ریزی: دانشیار کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دکتر ابوالقاسم پوررضا:  استاد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران


دکتر حبیب اله پیرنژاد: دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


دکتر شهرام توفيقي: استاديار مديريت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقيه الله الاعظم (عج) تهران


دکتر احمد رضا رئیسی: دانشیار مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 

دکتر محمدرضا رضایتمند: استادیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر سیدمحسن حسینی: استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر محمد سرفراز: استاد علوم کامپيوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان

 

دکتر احمد شعبانی: استاد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه اصفهان


 دکتر عباس شیخ طاهری: استادیار مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران


دکتر رضا صفدری: استاد مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي تهران


دکتر سيما عجمي: استاد مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر فریده عصاره: استاد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهید چمران اهواز


دکتر زيبا فرج زادگان: استاد پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر مسعود فردوسی: دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر سعيده کتابي: دانشیار تحقيق در عمليات دانشگاه اصفهان


دکتر سعید کریمی: دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر رويا كليشادي: استاد اطفال دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


دکتر حميد مقدسي: دانشیار مديريت اطلاعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي


دکتر محمدرضا ملکي: دانشیار مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران


دکتر محمدحسين يارمحمديان: استاد مديريت برنامه ريزي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان