هيأت تحريريه

مدیر مسؤول: دکتر محمود کیوان آرا (keyvanara@mng.mui.ac.ir)

سردبیر: دکتر محمدرضا رضایتمند (reza.rezayatmand@gmail.com)

مدیر داخلی: دکتر راحله سموعی (samouei@mail.mui.ac.ir)

ویراستار انگلیسی: دکتر سعید خزایی


شورای نويسندگان

دکتر حسن اشرفی ریزی: استاد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(hassanashrafi@mng.mui.ac.ir)

 

دکتر ابوالقاسم پوررضا:  استاد مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران

(porrezaa@sina.tums.ac.ir)


دکتر حبیب اله پیرنژاد: دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

(h_pirnejad@yahoo.com)


دکتر احمد رضا رئیسی: دانشیار مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(raeisi@mng.mui.ac.ir)

 

دکتر محمدرضا رضایتمند: استادیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

(reza.rezayatmand@gmail.com)


دکتر عباس شیخ طاهری: دانشیار مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

(sheikhtaheri.a@iums.ac.ir)


دکتر رضا صفدری: استاد مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي تهران

(rsafdari@tums.ac.ir)

 

دکتر عاصفه عاصمی: عضو هیأت علمی دانشگاه کوروینوس بوداپست

(asemi.asefeh@uni-corvinus.hu)


دکتر سيما عجمی: استاد مديريت اطلاعات بهداشتي درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(ajami@mng.mui.ac.ir)


دکتر فریده عصاره: استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

(osareh.f@gmail.com)


دکتر فرهاد فاتحی: عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز سلامت آنلاین، دانشگاه کوئینزلند استرالیا

(f.fatehi@uq.edu.au)


دکتر زيبا فرج زادگان: استاد پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(farajzadegan@med.mui.ac.ir)


دکتر مسعود فردوسی: دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(m_ferdosi@mng.mui.ac.ir)


دکتر سعيده کتابی: دانشیار تحقيق در عمليات دانشگاه اصفهان

(sketabi@yahoo.com)


دکتر سعید کریمی: دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(karimi@mng.mui.ac.ir)


دکتر رويا كليشادی: استاد اطفال دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(kelishadi@med.mui.ac.ir)


دکتر ایزت ماسیچ: استاد پزشکی خانواده، اطلاعات پزشکی و پزشکی اجتماعی و رئیس آکادمی علوم پزشکی بوسنی و هرزگوین

(imasic@lol.ba)


دکتر سینا مدنی: فلوى انجمن انفورماتيك پزشكى آمريكا و  گروه فناوری اطلاعات سلامت، مرکز پزشکی دانشگاه وندربیلت آمریکا

(sina.madani@vumc.org)


دکتر حميد مقدسی: دانشیار مديريت اطلاعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

(moghaddasi@sbmu.ac.ir)


دکتر محمدرضا ملکی: دانشیار مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران

(maleki@mohme.gou.ir)


دکتر محمدحسين يارمحمديان: استاد مديريت برنامه ريزي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

(yarmohamadian@mng.mui.ac.ir)