بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381

آرزو بابایی؛ فرشته صلواتی؛ ناهید توکلی؛ رحمت الله توکلی؛ مهدی رئیسی؛ فرید گل محمدی؛ عبدالله میرزایی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 10-14

چکیده
  مقدمه: مدارک پزشکی یکی از ابزار مهم در اجرای امر درمان و پیشگیری است و به عنوان آیینه منعکس کننده امور پزشکی در موسسه شناخته می شود. با توجه به اهمیت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارک پزشکی و کاربرد این اطلاعات در تسریع روند واصلاح شیوه های درمان، نشان دادن عملکرد کادر پزشکی و پرستاری، دفاع از بیمار و بیمارستان، برنامه ریزیهای سازمان های ...  بیشتر