نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی

محمد حسین یار محمدیان؛ علیرضا یوسفی؛ مریم انصاری

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1383، ، صفحه 37-43

چکیده
  مقدمه: این پژوهش یک تحقیق کفی از نوع پدیده شناسی با عنوان تحلیل شغل مدیران بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1382 به منظور برآورد نیازهای آموزشی می باشد. هدف از این ماله تحلیل شغل مدیران بیمارستان از طریق شناخت وضعیت موجود با استفاده از تجارب مدیران بیمارستانهای شهر اصفهان و تعیین وضعیت مطلوب با استفاده از نظر متخصصان مدیریت بیمارستان ...  بیشتر