بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382

علی محمد مصدق راد؛ ناهید شیرانی بیدآبادی؛ پروانه عزتی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1383

چکیده
  مقدمه: رعایت اصول بهداشتی در بیمارستانها منجر به افزاش اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری آنها می گردد. هر گونه مسامحه در این زمینه ممکن است خطرات و آسیبهای غیر قابل جبرانی برای بیماران، کارکنان و... ایجاد کند.این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است. روش بررسی: برای انجام این پژوهش ...  بیشتر