توسعه سلامت الکترونیکی: ضرورتی استراتژیک برای نظام مراقبت سلامت

رضا دهقان؛ وحیده قربانی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1383

چکیده
  مقوله «سلامت الکترونیک» در دو دهه ی اخیر در الویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان (اعم از پیشرفته و جهان سومی) قرار گرفته است. در واقع استراتژیستها و سیاستگزاران بخش سلامت با بهره گیری از قابلیتهای گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی مراقبتهای سلامتی را کار آمد و اثر بخش تر می نمایند. ...  بیشتر