مطالعه‌ی تطبیقی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی اصفهان

حانیه سادات سجادی؛ محمدباقر توکلی؛ مصطفی کیانی‌مهر؛ محمود نصر اصفهانی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1384

چکیده
  مقدمه: حدود 20 درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد، بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می رسد. مطالعات و بررسی‌های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن ، به ویژه در کشور ما نشده بود، از این رو این پژوهش با هدف ...  بیشتر